Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.11.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.11.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Kontaktirajte nas

CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6
81000 Podgorica

INTERNA REVIZIJA

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Glavni interni revizor 480 263

SEKTOR ZA KONTROLU

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 145
664 760
Specijalni savjetnik 403 104
Specijalni savjetnik 403 257
Direkcija za analizu sistema i razvoj kontrole
Direktor 403 246
665 356
Šef Odjeljenja za analizu sistema 403 292
Šef Odjeljenja za registar kreditnih zaduženja 403 261
403 297
Direkcija za analizu i kontrolu
Direktor 403 246
665 356
Šef Odjeljenja za portfolio menadžment 403 257
665 363
Šef Odjeljenja za ocjenu upravljanja kreditnim rizikom 403 231 403 297
 Šef Odjeljenja za ocjenu upravljanja finansijskim rizicima

403 230

665 351
Šef Odjeljenja za ocjenu upravljanja operativnim rizikom i IT

403 160

Šef Odjeljenja za kontrolu usklađenosti poslovanja sa propisima

403 155

664 391
Direkcija za licenciranje, odobrenja, mjere i nadzor potrošačkih kredita
Direktor 223 831
Šef Odjeljenja za licenciranje, odobrenja i mjere 223 830
Šef Odjeljenja za nadzor potrošačkih kredita 223 830

SEKTOR ZA FINANSIJSKE I BANKARSKE OPERACIJE

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 140 665 329
Specijalni savjetnik 403 282 664 929
Direkcija za bankarske operacije i platni promet sa inostranstvom
Direktor 403 282 665 339
Šef Odjeljenja za bankarske operacije 403 189 665 334
Šef Odsjeka za sprovođenje instrumenata monetarne politike 403 189 665 334
Šef Odsjeka za poslove depozitara, bankara i fiskalnog agenta 403 129 665 334
Šef Odjeljenja za platni promet i korespondentske odnose sa inostranstvom

403 118

665 339
Direkcija za upravljanje međunarodnim rezervama
Direktor 403 282 664 927
Šef Odjeljenja za upravljanje međunarodnim rezervama 403 222 664 927
Šef Odjeljenja za upravljanje rizicima 403 222 664 927

SEKTOR ZA PLATNI PROMET

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 109
665 352
665 359
  Specijalni savjetnik 403 214
665 367
665 359
Specijalni savjetnik 480 382
230 351
Šef Odjeljenja za platni sistem 665-366
403 190
665 359
Šef Odjeljenja za licenciranje, kontrolu, mjere i zaštitu 480 336
Šef Odjeljenja za prinudnu naplatu

480 298

230 586

SEKTOR ZA FINANSIJSKU STABILNOST, ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 245 403 245
Specijalni savjetnik 403 245
Specijalni savjetnik 403 215 403 245
Direkcija za finansijsku stabilnost i nadgledanje platnih sistema
Direktor 230 296
Specijalni savjetnik 480 310
Šef Odjeljenja za finansijsku stabilnost

230 360

Direkcija za monetarnu politiku i fiskalna istraživanja
Direktor 403 143 664 761
Šef Odjeljenja za monetarnu politiku i istraživanja 403 143
 Šef Odjeljenja za fiskalna istraživanja

403 272

664 761
Direkcija za platni bilans i realni sektor
Direktor 403 229 403 227
Šef Odjeljenja za platni bilans 403 136 664 029
Šef Odjeljenja za analizu i istraživanje kretanja u realnom sektoru 403 272 664 761
Šef Odjeljenja za publikacije i biblioteku 403 136 664 029
Šef Odjeljenja za obradu finansijskih izvještaja 230 607 230 607

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 128 665 456
Specijalni savjetnik 403 135
Specijalni savjetnik 403 119
Direkcija za IT Infrastrukturu i operacije i sigurnost IS
Direktor 403 119
Šef Odjeljenja za razvoj i održavanje IT infrastrukture 403 119
Šef Odjeljenja za podršku korisnicima 403 148
Direkcija za razvoj aplikativnih sistema i obezbjeđenja kvaliteta
Direktor 403 161
Specijalni savjetnik 403 283 665 341
Šef Odjeljenja za razvoj aplikativnih sistema 403 283
Šef Odjeljenja za obezbjeđenje kvaliteta i prevenciju IT rizika 403 287

DIREKCIJA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I KONTROLING

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 138
Specijalni savjetnik 665 361 665 344
Šef Odjeljenja za finansije 403 233 665 344
Šef Odjeljenja za računovodstvo 403 131
Šef Odjeljenja za kontroling 403 144

TREZOR

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 480 242 230 476
Šef Odjeljenja za planiranje potreba za gotovim novcem, reprodukciju i prigodni kovani novac 480 265 230 190
Šef Odjeljenja za snabdijevanje gotovim novcem 480 316 232 250
Šef Nacionalnog centra za borbu protiv falsifikovanja 480 266
Šef Nacionalnog centra za analizu novčanica 480 241
Šef Nacionalnog centra za analizu kovanog novca 480 241

DIREKCIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 270
  Šef Odjeljenja za saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama 403 187 665 362
Šef Odjeljenja za evropske integracije 403 130
Šef Odjeljenja za poslove prevođenja 480 281 230 262

DIREKCIJA ZA PRAVNE POSLOVE

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 256 664 271
Specijalni savjetnik 403 151
Specijalni savjetnik 230 945
Specijalni savjetnik 403 151
Šef Odjeljenja za normativne i pravne poslove 403 150
Šef Odjeljenja za usklađenost akata 403 150
Šef Odjeljenja za administrativne poslove 403 105

DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 298 665 338
Specijalni savjetnik 403 114 665 338
Šef Odjeljenja za rad i radne odnose 403 284
Šef Odjeljenja za razvoj kadrova 403 114

DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM, BEZBJEDNOŠĆU INFORMACIJA I KONTINUITETOM POSLOVANJA

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 665 349
Šef Odjeljenja za upravljanje kontinuitetom poslovanja i bezbjednošću informacija 403 130
Šef Odjeljenja za upravljanje operativnim rizikom 403 130

DIREKCIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 215
PR Menadžer 403 262 664 140
Šef Odjeljenja za poslove protokola 403 153

DIREKCIJA ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 230 096 230 096
Šef Odjeljenja za poslove tehničke zaštite 230 524 480 330
Šef Odjeljenja za poslove fizičke zaštite 480 283 230 260

SEKTOR ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I USLUGE

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 403 120 664 729
Direkcija za javne nabavke
Direktor 403 268 665 332
Šef Službe za javne nabake 403 268
Šef Odsjeka za osnovna sredstva i ekonomat 403 134
Direkcija za investicije, održavanje i usluge
Direktor 403 275 403 167
Šef Odjeljenja za investicije i održavanje 403 167
Šef Odsjeka za usluge 403 203

MUZEJ NOVCA

Ime i prezime Funkcija Telefon Fax
Direktor 041/
233 573
041/
233 560

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski