Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
05.02.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 06.02.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Obavezna rezerva

Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18  Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list CG“ br.40/10, 46/10 i 06/13), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl.list CG“ br.35/11, 22/12, 61/12, 57/13, 52/14 i 7/15) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 9,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 9,5%.

Banke obračunavaju i dostavljaju Centralnoj banci izvještaje na propisanim obrascima ObR, ObR-p, ObR-d1 i ObR-d2 nedjeljno, a izdvajanje odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji, na račune Centralne banke u inostranstvu i u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora. Počev od 1. januara 2015.godine, a u skladu sa Odlukama o izmjenama odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl.list CG“ br.52/14 i 7/15), banka može do 25% obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora bilo koje ročnosti, nakon čega može još do 10% obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crne Gora ročnosti do 182 dana.

Na 15% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća banci mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku ne izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu,  po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. decembar 2015.godine iznosi 249,1 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 33,2%, na računima Centralne banke u inostranstvu 45,4% i u obliku državnih zapisa 21,4%.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka krajem decembra 2015.godine iznosi 2.672,4 milion eura, što je za 40,3 miliona eura više od prosječnog stanja depozita krajem novembra 2015.godine. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 51,9%, a na oročene depozite 48,1%.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore