Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
26.04.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 27.04.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Obavezna rezerva

Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18  Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list CG“ br.40/10, 46/10 i 06/13), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl.list CG“ br.73/15 i 33/16) koja se primjenjuje od 1.januara 2016.godine, banke su dužne da, shodno navedenoj Odluci obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 9,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 9,5%.

Banke obračunavaju i dostavljaju Centralnoj banci izvještaje na propisanim obrascima nedjeljno, a izdvajanje odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku.

Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Izuzetno, do 31.decembra 2016.godine, banke mogu do 25% obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora. Centralna banka plaća bankama naknadu na iznos sredstava koji predstavlja razliku između 50% ukupnih sredstava izdvojene obavezne rezerve i iznosa sredstava koja su izdvojena u obliku državnih zapisa, a najviše na 25% izdvojenih sredstava obavezne rezerve.

Banke koje su na dan početka primjene ove odluke izdvojile i drže više od 25% obavezne rezreve u obliku državnih zapisa, mogu nastaviti da te državne zapise drže kao dio obavezne rezerve do dana njihovog dospijeća.

Banke koje na dan 31.decembar 2016.godine budu izdvojile i držale obaveznu rezervu u obliku državnih zapisa, mogu nastaviti da te državne zapise drže kao dio obavezne rezerve do dana njihovog dospijeća, ali ne duže od 31.marta 2017.godine.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku ne izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu,  po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. mart 2017. godine iznosi 267,6 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 51,8%, na računima Centralne banke u inostranstvu 48,2% i u obliku državnih zapisa 0%.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka krajem marta 2017.godine iznosi 2.856,8 milion eura, što je za 33,6 miliona eura više od prosječnog stanja depozita krajem februara 2017.godine. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 56,0%, a na oročene depozite 44,0%.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore