Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
02.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 03.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Platni promet

Siguran i efikasan platni promet je neophodan za dobro funkcionisanje finansijskog sistema. Iako platni sistemi, kao konstitutivni elementi platnog prometa jedne zemlje, mogu biti koncipirani na više načina, njihova svrha je uvijek ista - da omoguće transfer sredstava sa računa u jednoj na račun u drugoj (ili istoj) banci.

Godinama je u prošlosti, čak i u razvijenim tržišnim ekonomijama, poklanjana relativno mala ili čak nedovoljna pažnja politici funkcionisanja platnih sistema. Dinamičan razvoj finansijskih sistema kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju, kao  i snažan razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, doprinijeli su jačanju svijesti o ulozi platnih sistema kao jedne od ključnih infrastruktura privrednog života.

U posljednjih nekoliko decenija značajniji je rast intenziteta funkcionisanja platnih sistema, kako sa aspekta broja, tako i sa aspekta vrijednosti transakcija. U najrazvijenijim zemljama ukupna vrijednost platnih transakcija, koje se za svega nekoliko dana obave u nekoj od njih, jednaka je godišnjoj vrijednosti BDP-a te zemlje.

Bilo kakav poremećaj u radu platnih sistema brzo se prenosi i na domaći i na međunarodni finansijski sistem i tržišta, što ilustruju brojni primjeri iz bliže i dalje prošlosti. Stoga su sigurnost i efikasnost jedan od najvažnijih zahtjeva bilo kog platnog sistema.

U skladu sa navedenim, problematici platnih sistema se u dužem  periodu poklanja posebna pažnja nadležnih institucija u zemlji, prevashodno centralnih banaka, kao i relevantnih međunarodnih organizacija i institucija.

Tokom protekle decenije učinjen je snažan korak ka jačanju platnih sistema kroz promociju i afirmaciju međunarodnih standarda, preporuka i najboljih dostignuća iz prakse kao poželjnog okvira po pitanju dizajna i funkcionisanja platnih sistema.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski