Ko je i za koji iznos blokirao Vašu firmu?


Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi u arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Zahtjev mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.


Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni sertifikat, zahtjev i podatke možete predati/preuzeti elektronskim putem. Korisničko uputstvo o načinu pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore. (link).