Pozdravni govor guvernera Milojice Dakića na Strateškoj radionici o rješavanju problema nekvalitetnih kredita


04/02/2013

Poštovani gospodine ministre,
Poštovani gospodine Pasamonti,
Uvaženi učesnici skupa,


Zadovoljstvo mi je da vas u ime Centralne banke Crne Gore pozdravim i poželim uspjeh u radu na današnjem forumu. Vaše prisustvo u ovolikom broju jasno upućuje na ozbiljnost pitanja kojim se ovom prilikom bavimo.

Loši krediti su jedan od najkrupnijih problema bankarskog i finansijskog sistema u Crnoj Gori. Ranjivosti koje su se otvorile u bankarskom sektoru, u postkriznom periodu, posljedica su kreditne aktivnosti iz vremena rasta, ali i prelivanja produženog djelovanja uticaja (globalne) finansijske i dužničke krize na naš sistem. Uticaj unutrašnjih i spoljašnjih faktora doveo je do snažne akumulacije rizika u bilansima banaka, koji se evidentira od 2008. godine u kontinuiranom pogoršanju kvaliteta kreditnog portfolia i visokom učešću loših kredita u bilansima.


U vrijeme izbijanja krize (septembar 2008. godine) nekvalitetni krediti činili su svega 4,4% ukupnih kredita, dok su svoju maksimalnu vrijednost (25,3%) dostigli u drugom kvartalu 2011. godine. U 2011. godini, kroz izmještanja dijela kreditnog portfolija na majke banke ili faktoring kompanije, učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim, smanjeno je na 15.5%.


U 2012. godini bilježi se dalje pogoršanje u kretanju kvaliteta aktive. Nekvalitetni krediti su, prema preliminarnim podacima Centralne banke, na kraju 2012. godine iznosili 314,8 miliona ili 16,9 % ukupnih kredita.


Centralna banka je u ovom izazovnom periodu, kada je u pitanju ukupni finansijski i bankarski sektor, radila na unapređenju mehanizama za očuvanje finansijske stabilnosti. Snaženje regulatornog okvira i zajedničko djelovanje u ublažavanju finansijske krize tokom 2011. i 2012. godine rezultiralo je relativno stabilnim stanjem u bankarskom sektoru. Nelikvidnost realnog sektora znatno otežava rješavanje ovog pitanja. 


Slab oporavak realnog sektora u kontinuitetu akumulira rizik likvidnosti i solventnosti klijenta, koji se može preliti na bankarski sektor i dalje pogoršati kvalitet aktive banaka. Centralna banka Crne Gore i Ministarstvo finansija, u saradnji sa Svjetskom bankom rade na ubrzanom rješavanju loših zajmova u Crnoj Gori.


Model, na kojem svi zajedno radimo, podrazumijeva kreiranje rješenja za upravljanje nekvalitetnim kreditima kroz prizmu finansijskog restrukturiranja preduzeća. Ovo predstavlja potencijalno sistemsko rješenje od izuzetnog značaja za tekući oporavak realnog i bankarskog sektora i stoga ga Centralna banka Crne Gore snažno podržava.


U ovaj kontekst su involvirani subjekti iz privrede, banaka idržave. Ovaj problem, koji obuhvata više aspekata (finansijski, pravni i dr.) moguće je riješiti jedino zajedničkim djelovanjem i uz puno razumijevanje svih zainteresovanih strana.


Od uspješne primjene ovog pristupa svi bi imali dugoročne koristi.


Budući da je model namijenjen preduzećima u zoni nekvalitetnih kredita, koja su solventna a nelikvidna, rješavanjem problema dobili bi ozdravljena preduzeća. Njihova nelikvidnost bila bi znatno ublažena i preduzeća bi bila sposobna da uspješnije izmiruju svoje obaveze.


S druge strane, banke bi umjesto da otpišu, mogle da naplate svoja potraživanja, a time i da povećaju kreditnu aktivnost, što bi se u mnogome reflektovalo na smanjenje rizika u sistemu i na jačanje finansijske stabilnosti u cjelini.


Takođe, država bi u budućnosti dobila preduzeća sposobna da izmiruju svoje obaveze, a CBCG bi ojačala finansijsku stabilnost.

Generalno, program bi imao više pozitivnih efekata: jačanje finansijske stabilnosti, pokretanje kreditne aktivnosti i ublažavanje problema nelikvidnosti.


Cilj modela je da se smanji iznos nekvalitetnih kredita (NPL) u bankarskom sektoru i poveća likvidnost preduzeća i privrede.


Uvjeren sam da će svi ovdje prisutni dati svoj puni doprinos rješavanju ovog, za crnogorski finansijski sistem, veoma značajnog pitanja. Obnavljanje kreditne aktivnosti banaka predstavljalo bi značajan impuls za dalji privredni rast i razvoj.


Koristim priliku da izrazim punu zahvalnost predstavnicima Svjetske banke na čelu sa g-dinom Luiđijem Pasamantijem, na spremnosti da sarađujemo na ovom projektu.

Hvala.