Sprječavanje korupcije


Zakon o sprječavanju korupcije ima za cilj sprječavanje zloupotrebe službenog, poslovnog, odnosno društvenog položaja ili uticaja radi sticanja lične koristi ili koristi za drugog. Ovim zakonom propisane su mjere za sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa i uređena ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, zaštita lica koja prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i druga pitanja od značaja za prevenciju i sprječavanje korupcije.


Zakon o sprječavanju korupcije


Uputstvo o načinu podnošenja prijave o ugrožavanju javnog interesa koja upućuje na korupciju