Konkurs za dodjelu Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu


Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 7 i člana 65 stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13,70/17 i 125/23) i čl. 5 st. 1 i čl. 6 Pravilnika o dodjeli Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore, br. 0102- 3655-1/2023 od 28. 4. 2023. godine i br. 0102-4267-1/2024 od 24. 5. 2024. godine, Centralna banka Crne Gore raspisuje


KONKURS

za dodjelu Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu


I Centralna banka Crne Gore, u cilju stimulisanja razvoja naučne misli i empirijskog pristupa u afirmaciji odgovornog odnosa prema izazovima klimatskih promjena, dodjeljuje Zelenu nagradu za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem.


Zelena nagrada dodjeljuje se povodom 20. septembra, Dana ekološke države.


II Novčani iznos Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu iznosi 3.000,00 EUR.


III Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore, koji su stekli visoko obrazovanje, najmanje nivo VI (180 CSPK), na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Zaposleni u Centralnoj banci, članovi Savjeta Centralne banke, kao i lica angažovana u postupku odlučivanja o dodjeli Zelene nagrade, nemaju pravo učešća na konkursu.


Zelena nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.


IV Radovi se u papirnoj formi dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno arhivi ili putem pošte, na adresu: Centralna banka Crne Gore, Direkcija za komunikacije, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: “Za Zelenu nagradu za 2024. godinu", kao i u elektronskoj formi na imejl adresu zelena.nagrada@cbcg.me najkasnije do 16. 08. 2024. godine. Radovi koji budu dostavljeni nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.


Učesnici su dužni da uz radove u papirnoj i elektronskoj formi na crnogorskom jeziku, dostave i prijavni formular koji se može naći na internet stranici Centralne banke (link), ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i rješenje o priznavanju diplome (za slučaj da je diploma stečena u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.


V Izbor najboljeg rada vrši komisija koju formira guvernerka Centralne banke Crne Gore.


VI Prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema, međunarodnih organizacija i institucija, kreditnih institucija i/ili drugih institucija finansijskog sistema, na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema.


Radovi treba da uključuju sljedeće djelove: naziv rada, apstrakt, ključne riječi, uvod, poglavlja, zaključak i literaturu.


VII Dostavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni, niti u isto vrijeme poslati na razmatranje ili prihvaćeni za objavljivanje od strane drugih institucija ili časopisa.


Autori su odgovorni za dobijanje dozvole od vlasnika autorskih prava za reprodukciju podataka, tabela, citata, ilustracija i sl. koji su ranije objavljeni na drugim mjestima, bilo kojim sredstvom komunikacije. Autori su odgovorni za autentičnost informacija iz rada.


VIII Komisija može odlučiti da ne dodijeli Zelenu nagradu ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume iz tačke VI konkursa. Komisija može da odluči da se Zelena nagrada podijeli ravnopravno na dva kandidata.


IX Odluka o dodjeli Zelene nagrade i nagrađeni rad biće objavljeni na internet stranici Centralne banke.


X Svi učesnici će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 25 dana od dana zaključenja konkursa.


Br. 0102 – 4413-2/2024                                                           Podgorica, 31. 05. 2024. godine