Govor guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića povodom završetka twinning projekta u Crnoj Gori


23/11/2011

Poštovane dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da vas u svoje lično, kao i u ime Centralne banke Crne Gore, pozdravim na skupu koji se održava povodom završetka twinning projekta “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”. Koristim priliku da iskažem zahvalnost partnerima u ovom projektu, Bugarskoj narodnoj banci, Komisiji za finansijsku superviziju Bugarske i Banci Holandije na izuzetnom trudu i naporu koji su uložili kako bi projekat bio uspješno realizovan. Posebnu zahvalnost dugujemo Evropskoj komisiji čija je podrška projektu i finansijskom sektoru Crne Gore bila od neprocjenjive važnosti u pretpristupnoj fazi integracija.

Analizirajući sve aktivnosti koje smo zajednički realizovali tokom trajanja projekta, želim da izrazim zadovoljstvo rezultatima postignutim u okviru komponenti u kojima je učestvovala Centralna banka Crne Gore. U prethodna dvadeset četiri mjeseca, koliko je trajao projekat, Centralna banka Crne Gore, u saradnji sa ekspertima naših twining partnera, postigla je evidentan napredak u harmonizaciji pravnih propisa u oblasti bankarstva sa acquis communitaire, što je i konstatovano u godišnjem Izvještaju o napretku koji je Evropska komisija objavila u oktobru ove godine. U cilju primjene i razvoja makroprudencijalnih procesa i smanjenja sistemskog rizika, usvojen je set podzakonskih akata kojima se obezbjeđuje jačanje otpornosti finansijskog sistema od budućih finansijskih potresa, što je u periodu globalne finanasijske krize prioritet ne samo Centralne banke Crne Gore, nego i svih drugih finansijskih institucija i nacionalnih centralnih banaka.


Znanje, vještina i iskustvo koje smo kroz ovaj projekat sticali zahvaljujući pored ostalog i nesebičnom trudu i zalaganju naših twinning partnera, doprinosi jačanju regulatornih i supervizorskih funkcija, kako na nivou Centralne banke, tako i u svim drugim segmentima finansijskog sistema. Aktivnosti realizovane u okviru twinning projekta uticale su ne samo na jačanje regulatorne i supervizorske funkcije Centralne banke, već i na finansijsku stabilnost u bankarskom sistemu.

Tokom projekta,  uspostavljeni su aranžmani finansijske stabilnosti koji su usklađeni sa regulativom EU i najboljim međunarodnim praksama. Usvajanjem Zakona o finansijskoj stabilnosti u septembru 2010. osnovan je Savjet za finansijsku stabilnost, čime je unaprijeđena saradnja između tri regulatorne institucije - Centralne banke, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za hartije od vrijednosti i Ministarstva finansija.


Najznačajniji uticaj na jačanje supervizorske funkcije Centralne banke i unaprijeđenje stabilnosti bankarskog sektora, imalo je usvajanje Odluke o adekvatnosti kapitala u julu ove godine, koja je usklađena sa Direktivama EU 2006/48 i 2006/49. Novom Odlukom o adekvatnosti kapitala implementirane su preporuke Evropske komisije koje su se odnosile na unaprijeđenje regulative u dijelu izračunavanja sopstvenih sredstava banke, tehnika umanjenja kreditnog rizika, rizika izmirenja/isporuke i rizika druge ugovorne strane, procesa procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i procesa supervizorskog pregleda (SREP). Odlukom o adekvatnosti kapitala implementiran je značajan segment Stuba II Bazela II koji se odnosi na proces supervizorskog pregleda i ocjene (SREP) i proces za procjenu ukupne adekvatnosti internog kapitala (ICAAP). Implementacija Stuba II će omogućiti bankama da uspostave efikasne sisteme upravljanja rizikom i internu provjeru adekvatnosti kapitala u skladu sa svojim rizičnim profilom, dok će supervizorima Centralne banke omogućiti da vrše ocjenu adekvatnosti kapitala banke u odnosu na materijalne rizike kojima su banke izložene i shodno tome sprovode eventualne mjere prema bankama.


Za vrijeme trajanja twinning projekta pripremljen je i nacrt Zakona o finansijskim kolateralima, nacrt Odluke o javnom objelodanjivanju kojim će se implementirati Stub III Bazela II, nacrt Odluke o načinu izračunavanja izloženosti banaka, nacrt COREP izvještaja kojim će sve banke u Crnoj Gori početi sa primjenom standardnog izvještavanja koji važi u EU, a odnosi se na koeficijent solventnosti, kao i Akt o zahtjevima za naknade u bankama. Osim podzakonske regulative, pripremljen je veliki broj smjernica koje se odnose na režim velikih izloženosti, izvještavanje o velikim izloženostima, naknade u bankama, rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi, rizik koncentracije, stresno testiranje i hibridne instrumente.


Dozvolite da pomenem i horizontalne aktivnosti realizovane kroz zajedničku komponentu 4 projekta, u okviru koje je postignut značajan napredak u usklađivanju politika i zakonodavstva u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa regulativom EU, kao i sa preporukama Moneyvala. Dodatno je ojačan, kroz edukativne aktivnosti, administrativni kapacitet nadležnih institucija, CBCG, KHOV, ANO, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, tužilaca i policije. Kroz projekat je pripremljen predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa relevatnim propisima EU u ovoj oblasti. Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, stvoriće se pravni osnov za unaprijeđenje podzakonskih i internih akata iz nadležnosti CBCG čime će se doprinijeti efikasnosti i efektivnosti kontrole u ovoj oblasti. Svi rezultati projekta ostvareni u ovoj oblasti predstavljaju jaku osnovu za primjenu međunarodno prihvaćenih standarda vezanih za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.


Primarni cilj Centralne banke Crne Gore u periodu koji slijedi biće očuvanje finansijske stabilnosti i jačanje otpornosti bankarskog sektora na potencijalne eksterne finansijske šokove. Monetarna i prudenciona politika biće usmjerene ka unaprijeđenju stabilnosti i efikasnosti unutar bankarskog sektora, kako bi se izgradio ambijent, koji će podsticati investicije i dovesti do viših stopa privrednog rasta.


Harmonizacija propisa sa regulativom EU, međunarodnim standardima i pozitivnom praksom, predstavlja dugoročni prioritet Centralne banke i preduslov za održavanje i jačanje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori.


Imajući u vidu da je jedna od najvažnijih orjentacija naše države punopravno članstvo u Evropskoj Uniji, ostvarenje ciljeva postavljenih na početku twining projekta omogućava nam da kroz ojačane potencijale (regulatorne i kadrovske) i veći nivo usaglašenosti sa propisima EU u što kraćem roku realizujemo i ispunimo obaveze koje su pred nama na putu pune integracije. 


Na kraju, želio bih još jednom da se zahvalim svima koji su ličnim zalaganjima doprinijeli uspjehu projekta, te da istaknem ličnu podršku za nastavak saradnje i komunikacije sa svim institucijama koje su učestvovale u projektu.