WIN CREDIT DOO Podgorica


sjedište MFI: Bulevar Džordža Vašingtona br.58, Podgorica

dozvola za rad: 0101-9298-3/2023 od 14. decembra 2023. godine


Odbor direktora:


  1. VINKO NIKIĆ, predsjednik
  2. ANASTASIJA BOLJEVIĆ
  3. IVAN NIKIĆ


Izvršni direktor: IVAN NIKIĆPredmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:


  • poslovi odobravanja mikrokredita iz sopstvenih i pozajmljenih sredstava
  • poslovi izdavanja garancija
  • poslovi pružanja konsalting usluga.