Konkurs za dodjelu Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu


Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 12 i člana 65 stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13 i 70/17) i čl. 5 st. 1 i čl. 6 Pravilnika o dodjeli Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore, br. 0102- 3655-1/2023 od 28.04.2023. godine, Centralna banka Crne Gore raspisuje


KONKURS

za dodjelu Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu


I. Centralna banka Crne Gore, u cilju stimulisanja naučne misli i empirijskog pristupa u afirmaciji odgovornog odnosa prema izazovima klimatskih promjena, dodjeljuje Zelenu nagradu za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem.


Zelena nagrada dodjeljuje se povodom 20. septembra, Dana ekološke države.


II. Novčani iznos Zelene nagrade Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu iznosi 2.000,00 EUR.


III. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore, koji su stekli visoko obrazovanje, najmanje nivo VI (180 CSPK), na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Zaposleni u Centralnoj banci, članovi Savjeta Centralne banke, kao i lica angažovana u postupku odlučivanja o dodjeli Zelene nagrade, nemaju pravo učešća na konkursu.


IV. Radovi se u papirnoj formi dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte, na adresu: Centralna banka Crne Gore, Centar za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: “Za Zelenu nagradu za 2023. godinu", kao i u elektronskoj formi na imejl zelena.nagrada@cbcg.me najkasnije do 18. 08. 2023. godine. Radovi koji budu dostavljeni nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.


Učesnici su dužni da uz radove u papirnoj i elektronskoj formi na crnogorskom jeziku, dostave i prijavni formular koji se može naći na internet stranici Centralne banke (link), ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i rješenje o priznavanju diplome (za slučaj da je diploma stečena u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.


V. Izbor najboljeg rada vrši komisija koju formira guverner Centralne banke Crne Gore.


VI. Prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema, međunarodnih organizacija i institucija, kreditnih institucija i/ili drugih institucija finansijskog sistema, na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema.


Radovi treba da uključuju sljedeće djelove: naziv rada, apstrakt, ključne riječi, uvod, rezultate i literaturu.


VII. Dostavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni, niti u isto vrijeme poslati na razmatranje ili prihvaćeni za objavljivanje od strane drugih institucija ili časopisa.


Autori su odgovorni za dobijanje dozvole od vlasnika autorskih prava za reprodukciju podataka, tabela, citata, ilustracija koje su ranije objavljeni na drugim mjestima putem bilo kojeg sredstva komunikacije. Autori su odgovorni za autentičnost informacija iz rada.


VIII. Komisija može odlučiti da ne dodijeli Zelenu nagradu ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume iz tačke VI konkursa. Komisija može da odluči da se Zelena nagrada podijeli ravnopravno na dva kandidata.


IX. Odluka o dodjeli Zelene nagrade i nagrađeni rad biće objavljeni na internet stranici Centralne banke.


X. Svi učesnici će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 25 dana od dana zaključenja konkursa.


Br. 0102 – 3655-1/2023                                                           Podgorica, 19. 05. 2023. godine