Upravljanje operativnim rizikom


Operativni rizik se definiše kao rizik od negativnih finansijskih, poslovnih i reputacionih uticaja, koji nastaju usljed neadekvatnih ili neuspješnih procesa, sistema, ljudskog faktora ili eksternih događaja. Upravljanje operativnim rizikom predstavlja proces kontinuirane i sistematske identifikacije, procjene, odgovora na rizik, izvještavanja i praćenja operativnih rizika. 


Upravljanje operativnim rizikom treba da pruži razumno uvjeravanje da će Centralna banka ostvariti svoju misiju i ciljeve, zaštititi reputaciju i finansijska sredstva u skladu sa politikom tolerancije rizika. Takođe, upravljanje operativnim rizikom ima za cilj integrisanje informacija o rizicima u procese donošenja odluka u Centralnoj banci. 


U tu svrhu, upravljanje operativnim rizikom:


  • obezbjeđuje redovno i dosljedno informisanje o rizicima, kao i odgovorima na rizike;
  • ugrađuje otpornost u organizaciju, procese i upravljanje Centralnom bankom;
  • podiže svjesnost i podstiče razvoj kulture upravljanja rizikom.


Politika upravljanja operativnim rizikom Centralne banke Crne Gore u potpunosti je usklađena sa Politikom upravljanja operativnim rizikom Evropske centralne banke. 


Područje primjene Politike upravljanja operativnim rizikom obuhvata sve aktivnosti i procese pri kojima operativni rizici mogu ugroziti ostvarivanje ciljeva Centralne banke, imati negativne finansijske ili reputacione uticaje.