Moj Kredit DOO Podgorica


sjedište MFI: ul. Vuka Karadžića bb, Podgorica

dozvola za rad: 0101-10647-4/2019 od 16. decembra 2019. godine


Odbor direktora:

  1. ANA KOĆALO
  2. NEDELJKO ŠUŠKAVČEVIĆ
  3. IGOR BUDISAVLJEVIĆ


Izvršni direktor: SINIŠA NOVAKOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

  • poslovi odobravanja mikrokredita iz sopstvenih i pozajmljenih sredstava
  • poslovi izdavanja garancija licima do iznosa iz člana 88 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima
  • poslovi pružanja konsalting usluga