Govor predsjednika Savjeta CBCG Ljubiše Krgovića na otvaranju Tvining projekta ‘Jacanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora’


15/12/2009


Dame i gospodo, poštovani gosti


Najprije želim da vas sve pozdravim, a posebno naše goste iz Bugarske i Holandije sa kojima ćemo u narednom periodu realizovati ovaj za nas važan projekat.

Projekat ćemo realizovati sa institucijama dviju država, posebno njihovih centralnih banaka sa kojima imamo plodotvornu saradnju.

Za nas u Centralnoj banci Crne Gore je ostvarivanje ovog projekta posebno značajno jer su se pokakazali opravdanim napori da se ostvari ovakav projekat još prije tri godine (u onom dijelu u kome se sada odnosi na nas).

U projektu smo dobili partnere Nacionalne banke Holandije i Bugarske čija su iskustva vrlo primjenljiva kod nas.

Na jednoj strani imamo Narodnu banku Bugarske, sa nama najbližim monetarnim aranžmanom i odgovornostima sličnim našima koja je skorije prošla u procesu integracija ono što nas čeka.

Na drugoj strani imamo Nacionalnu banku Holandije, članicu Evropske centralne banke koja reguliše jedan od najstarijih i najrazvijenijih fiinansijskih sistema.

Mislim da je to garancija da će projekat biti uspješno realizovan, naravno uz posvećenost i napore sa naše strane koji, ubijeđen sam, neće izostati.

Naravno i sve ono što smo uradili u proteklih osam godina u uspostavljanju i jačanju naših supervizorskih i regulatornih kapaciteta može sa svoje strane bitno doprinijeti da se ostvari projekat.

Projekat dolazi u pravom momentu za nas kada treba da pristupimo ostvarivanju naših, Ustavnom redefenisanih nadležnosti i posebno finansijske stabilnosti.

Zbog toga je značajno što su pored Centralne banke Crne Gore uključeni supervizori ostalih djelova finansijskog sistema Komisija a hartije od vrijednosti i Agencija za nadzor osiguranje.

Crna Gora ako želi da bude punopravni član Evropske unije i dio Evropskog monetarnog sistema, odnosno Evropske cetralne banke mora graditi održiv ekonomski, odnosno, siguran i stabilan finansijski sistem na duži rok.

U tom procesu je jako važno jačanje kapaciteta Centralne banke Crne Gore u svim domenima njenih odgovornosti i nadležnosti, posebno supervizorskih i regulatornih nad najvažnijim dijelom finansijskog sistema – bankarskim sistemom.

Sa stanovišta razvoja regulatornog okvira i supervizorskih praksi koje se odnose na bankarske operacije, od ovog projekta očekujemo:


  • Poboljšanje postojećeg regulatornog okvira, uključujući dalje usklađivanje propisa sa direktivama Evropske unije i ostalim međunarodno prihvaćenim standardima, naročito propisima vezanim za adekvatnost kapitala i superviziju na konsolidovanoj osnovi,

  • Poboljšanje vještina i znanja zaposlenih u Sektoru za kontrolu koji su ditrektno uključeni u superviziju bankarskog sektora, do nivoa na kojem mogu odgovoriti izazovima koji će se pojaviti u procesu usvajanja supervizorskih praksi organa kontrole iz razvijenih zemalja.

Spremnost partnera u projektu za promjenu određenih elemenata ugovora koji se odnose na ugovorene usluge tokom trajanja priojekta značajno će doprinijeti ispunjenju kvalitativnih ciljeva ovog projekta.