Kako možete dobiti potvrdu da Vaša firma nije u blokadi?


Zahtjev za dobijanje potvrde da firma nije u blokadi potrebno je dostaviti u pisanoj formi na arhivu Centralne banke Crne Gore (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6) ili poslati poštom ili mejlom na adresu arhiva@cbcg.me.


Zahtjev treba da sadrži:


  • podatke o podnosiocu zahtjeva - ime i prezime lica koji podnosi zahtjev, tj. ovlašćenog lica koje podnosi zahtjev u ime privrednog subjekta na koji se zahtjev odnosi;
  • podatke o privrednom subjektu na koje se potvrda odnosi - naziv, matični broj pravnog lica ili JMB za preduzetnike i adresa (ukoliko se dostavljanje potvrde vrši putem pošte);
  • predmet i razlog podnošenja zahtjeva.


Uz zahtjev obavezno treba priložiti dokaz o uplati naknade od 5,00€ na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, svrha uplate - naknada za izdavanje potvrde1.


Primljeni zahtjev Direkcija za prinudnu naplatu obrađuje u najkraćem mogućem roku.


Odgovor, odnosno potvrdu, možete preuzeti na arhivi Centralne banke ili tražiti dostavu putem pošte. Ukoliko tražite dostavu putem pošte potrebno je na Zahtjevu navesti tačnu adresu podnosioca. Troškove dostave snosi Centralna banka.


Ukoliko firma posjeduje kvalifikovani digitalni certifikat, zahtjev možete predati elektronskim putem, a potvrdu preuzeti elektronski, lično na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na link.



Naknada se plaća u skladu sa tarifnim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.