Projekcija BDP-a


Centralna banka izrađuje projekciju BDP-a dva puta godišnje, u skladu s novim podacima makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu.


U projektovanju BDP-a koristi se model koji pruža kvantitativnu analizu crnogorske ekonomije, koja odražava specifičnosti male, otvorene i eurizovane ekonomije. Model polazi od objedinjavanja i projektovanja ključnih komponenti BDP-a: potrošnja domaćinstava, državna potrošnja, investicije, izvoz i uvoz. Uticaj eksternog sektora modelira se kroz jednačine za uvoz i izvoz i njihove deflatore. Imajući u vidu eurizovanost crnogorske ekonomije, te prisutnu osjetljivost na eksterne šokove, kreirani model crnogorske ekonomije pruža kratkoročne projekcije BDP-a i njegovih komponenti potrošnje i omogućava različite analize potencijalnih ekonomskih politika koje su bazirane na modelu.


Prilikom procjena BDP-a koriste se raspoloživi podaci MONSTAT-a, Centralne banke i relevantnih međunarodnih institucija. 


Projekcije BDP-a i ostalih makroekonomskih indikatora objavljuju se u Izvještaju o radu CBCG. Centralna banka dva puta godišnje razmjenjuje informacije o projekcijama BDP-a i ključnih makroekonomskih indikatora sa Evropskom komisijom.