Pristup informacijama


SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama u posjedu Centralne banke Crne Gore. 


Pristupom informacijama obezbjeđuje se transparentnost rada i afirmiše integritet.