Saradnja CBCG i ostalih regulatora u oblasti statističkog izvještavanja


16/02/2024

Sa ciljem uspostavljanja redovnog statističkog izvještavanja finansijskih institucija koje nijesu pod nadzorom Centralne banke Crne Gore, predstavnici Direkcije za monetarnu politiku, monetarnu i finansijsku statistiku i fiskalna istraživanja CBCG, održali su radne sastanke sa predstavnicima Agencije za nadzor osiguranja i predstavnicima društava za osiguranje.

Naime, Centralna banka Crne Gore je tokom prethodne godine započela saradnju sa drugim regulatorima na finansijskom tržištu Crne Gore – Agencijom za nadzor osiguranja i Komisijom za tržište kapitala, radi proizvodnje statistike finansijskih institucija koje nijesu pod nadzorom CBCG – investicionih fondova, društava za upravljanje investicionim fondovima i društava za osiguranje, a za potrebe kompilacije i diseminacije monetarne statistike ostalih finansijskih institucija i statistike finansijskih računa finansijskog sektora.


Uspostavljanje statističkog izvještavanja ovih finansijskih institucija dio je preporuka Međunarodnog monetarnog fonda dobijenih kroz izvještaj Monetarna i finansijska statistika u cilju unapređenja obuhvata monetarne statistike. Dodatno, ovo je i preporuka dobijena kroz Projekat jačanja kapaciteta centralnih banaka zemalja Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka u pravcu razvoja statistike finansijskih računa.