Platni sistem


Platni sistem Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Platni sistem) sastoji se od:


  • RTGS sistema u kome se izvršavaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu – Real Time Gross Settlement, i
  • DNS sistema u kome se izvršavaju međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu – Deferred Net Settlement .

Platni sistem, čiji je vlasnik i operater Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu:  Centralna banka), predstavlja okosnicu platnog sistema u Crnoj Gori sa kojom su povezane sve druge platne infrastrukture.


Plaćanja preko Platnog sistema izvršavaju se na transakcionim računima koje otvara i vodi Centralna banka.


U Platnom sistemu dozvoljeno je samo direktno učešće, pri čemu agent u platnom prometu nije učesnik u Platnom sistemu. Učesnici moraju biti usklađeni s regulatornim okvirom kojim se uređuje rad Platnog sistema, a koji se tiču kadrovskih, organizacionih i tehničkih kriterija koje definiše Centralna banka. Učešće u Platnom sistemu  zasniva se na ugovornoj osnovi.


Šema funkcionisanja Platnog sistema daje se sljedećim grafičkim prikazom:

Neki od najvažnijih tehničkih standarda koji se koriste u Platnom sistemu:


  • Domaći validacioni modul koji se koristi kod uplate javnih prihoda;
  • SWIFT format platnih i neplatnih poruka;
  • SWIFT identifikacioni kodovi banaka, tzv. BIC kod (opširnije);
  • IBAN standard u konstrukciji računa;
    Opširnije: www.ecbs.org - Europen Committee for Banking Standards;
  • IP/MPLS VPN Ekstranet komunikaciona mreža Centralne banke