Međunarodna saradnja


U skladu sa najboljim praksama i najvišim standardima centralnog bankarstva, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i institucijama Evropske unije, kao i tehnička saradnja sa drugim centralnim bankama, zauzimaju značajno mjesto u radu Centralne banke Crne Gore.

CBCG predstavlja Crnu Goru u Međunarodnom monetarnom fondu gdje ima ulogu fiskalnog agenta Crne Gore i depozitara i ovlašćena je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije predviđene odredbama Statuta Fonda. U procesu saradnje sa Svjetskom bankom, CBCG obavlja funkciju depozitara novčanih sredstava.

Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji zahtijeva aktivnu ulogu svih segmenata društva, te CBCG ima značajno učešće u procesu integracija i ostvarivanja daljeg napretka u implementaciji pravne tekovine EU. CBCG kontinuirano sarađuje sa institucijama EU kroz redovne posjete i intenzivnu komunikaciju, posebno sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Evropskim sistemom centralnih banaka.

Sa ciljem jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta, a posebno u okviru realizacije aktivnosti koje su usmjerene ka usklađivanju sa standardima i najboljim praksama centralnog bankarstva, CBCG razvija i unapređuje tehničku saradnju sa Evropskim sistemom centralnih banaka i Evropskom centralnom bankom, te drugim centralnim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama, kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi.