Priznate rejting agencije


Centralna banka Crne Gore, u skladu sa članom 125, stav 4 Odluke o adekvatnosti kapitala banaka („Službeni list CG“, br. 38/11, 55/12 i 82/17), utvrđuje i objavljuje pregled eksternih institucija za utvrđivanje kreditnih rejtinga, čije kreditne procjene banke mogu koristiti u postupku izračunavanje potrebnog kapitala za kreditni rizik (priznate eksterne institucije), kao i raspored oznaka rejtinga koje koriste te institucije u odgovarajuće stepene kreditnog kvaliteta utvrđene tom odlukom.


I. Pregled eksternih institucija čije kreditne procjene banke mogu koristiti u postupku izračunavanje potrebnog kapitala za kreditni rizik (priznate eksterne institucije):


Red. br.

Naziv priznate eksterne institucije

Tržišni segmenti za koje banke mogu koristiti rejtinge priznatih eksternih institucija

1.

Standard & Poor’s

- javne finansije, komercijalni subjekti
  (uključujući privredna društva i finansijske institucije)

2.

Moody’s Investors Service Ltd

- javne finansije, komercijalni subjekti
  (uključujući privredna društva i finansijske institucije)

3.

Fitch Ratings

- javne finansije, komercijalni subjekti
  (uključujući privredna društva i finansijske institucije)


II.  Raspored oznaka rejtinga u stepene kreditnog kvaliteta:


Vrsta rejtinga

Stepen kreditnog
kvaliteta

Oznaka rejtinga

Standard&Poor's

Moody's

Fitch

Dugoročni
kreditni
rejting

1

AAA do AA- 

Aaa do Aa 3 

AAA do AA-

2

A+ do A- 

A1 do A3 

A+ do A-

3

BBB+ do BBB- 

Baa 1 do Baa 3 

BBB+ do BBB-

4

BB+ do BB- 

Ba 1 do Ba 3 

BB+ do BB-

5

B+ do B- 

B1 do B 3 

B+ do B-

6

CCC+ i niži 

Caa 1 i niži 

CCC+ i niži

Kratkoročni
kreditni
rejting

1

A-1+, A-1 

P-1 

F1+, F1

2

A-2 

P-2 

F2

3

A-3 

P-3 

F3

4

Svi kratkoročni rejtinzi niži od A-3 

NP 

Svi kratkoročni rejtinzi niži od F3

5

-

6

-