Sažeta informacija o sadržini internih akata iz oblasti sanacije kreditnih institucija


U skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija (u daljem tekstu: Zakon) CBCG je organ za sanaciju, ovlašćen da primjenjuje instrumente sanacije i izvršava sanaciona ovlašćenja utvrđena ovim zakonom. 


U skladu sa članom 7 stav 7 Zakona, CBCG je dužna da na svojoj internet stranici objavljuje sažete informacije o sadržini internih akata CBCG kojima se uređuje organizacija poslova iz oblasti sanacije kreditnih institucija, uključujući pravila o poslovnoj tajni i razmjeni informacija između funkcionalnih oblasti sanacije i supervizije kreditnih institucija. 


Sažeta informacija se može preuzeti na sledećem linku.