Radne studije


Izazov prognoziranja inflacije u periodu pandemije COVID-19

Preuzmi


Uticaj klimatskih promjena na ključne makroekonomske pokazatelje u Crnoj Gori

Preuzmi


Dijagnostička analiza inflacije u Crnoj Gori

Preuzmi


Procjena potencijalnog rasta ekonomije u Crnoj Gori primjenom metoda proizvodne funkcije i Kalman filtera

Preuzmi


Klimatske promjene i finansijski sektor: poseban osvrt na bankarski sektor

Preuzmi


Analiza uticaja pandemije COVID-19 na ekonomiju i bankarski sistem Crne Gore

Preuzmi


Tehnološka efikasnost prerađivačkog i uslužnog sektora Crne Gore

Preuzmi


Kvalitet finansijskog izvještavanja i ugovori o kreditima banaka: Empirijska nalazišta iz primjera Crne Gore

Preuzmi


Tok gotovine i uticaj na neto greške i omaške

Preuzmi


Primjena HP filtera u kretanju kredita i depozita u Crnoj Gori

Preuzmi


Swot analiza ekonomije Crne Gore

Preuzmi


Neto greške i omaške

Preuzmi


Državni dug sa posebnim osvrtom na državni dug Crne Gore u periodu 2002-2011.

Preuzmi


Globalna finansijska kriza i odgovor Evropske unije

Preuzmi


Informacija o poslovanju crnogorske privrede u 2010. godini

Preuzmi


Analiza efekata turizma na BDP, zaposlenost i platni bilans Crne Gore

Preuzmi


Analiza uticaja mjera CBCG na bankarski sistem Crne Gore

Preuzmi


Analiza statistike spoljne trgovine Crne Gore po opštem i specijalnom sistemu trgovine

Preuzmi


Informacija o poslovanju crnogorske ekonomije u 2008. godini

Preuzmi


Strane direktne investicije kao pokretač privrednog razvoja Crne Gore

Preuzmi


Analiza tržišta nekretnina

Preuzmi


Analiza održivosti deficita tekućeg računa Crne Gore

Preuzmi


Obračun bazične stope inflacije u Crnoj Gori

Preuzmi


Prognoziranje inflacije: Empirijsko istraživanje kretanja indeksa cijena na malo u Crnoj Gori za 2007. godinu - primjena ARIMA modela

Preuzmi


Analiza finansijskog tržišta u Crnoj Gori

Preuzmi


Empirijsko istraživanje uticaja obavezne rezerve na osnovu finansijske varijable u Crnoj Gori

Preuzmi


Fondovi i programi pomoći Evropske Unije sa osvrtom na Crnu Goru

Preuzmi


Uloga Centralne banke u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Preuzmi


Nezavisnost centralne banke  - Primjer zemalja Zapadnog Balkana

Preuzmi


Ekonomska politika u dolarizovanim ekonomijama sa posebnim osvrtom na Crnu Goru

Preuzmi