Reagovanje na Nacrt strategije za borbu protiv korupcije 2024 - 2028


10/04/2024

Povodom Nacrta strategije za borbu protiv korupcije za period 2024 - 2028, koji je objavljen 09. 04. 2024. godine na internet stranici Vlade Crne Gore, i u kome se, pored ostalog, navodi da: „Centralna banka Crne Gore ima centralni registar rezidentnih računa, ali još uvijek nema registar nerezidentnih računa, što je ključno sredstvo za istrage koje uključuju nerezidente”, dajemo sljedeće


REAGOVANJE


Shodno članu 65 Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore vodi Centralni registar transakcionih računa, koji uključuje i podatke o nerezidentima. Odluka o sadržini ovog registra, koja je usklađena sa relevantnim zakonskim aktima, jasno propisuje obavezu banaka da dostavljaju podatke o transakcionim računima nerezidenata.


Sadržinu Centralnog registra transakcionih računa, podatke koji se dostavljaju za potrebe tog registra, način dostavljanja podataka i način ostvarivanja uvida u podatke iz tog registra, propisuje Centralna banka.


Shodno navedenom, Centralni registar transakcionih računa sadrži i podatke o nerezidentima, jer su banke, počev od 04. 08. 2021. godine, a u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o sadržini Centralnog registra transakcionih računa ("Službeni list Crne Gore", br. 053/21 od 27.05.2021) dužne da dostavljaju podatke o transakcionim računima nerezidenata. 


CBCG će kroz javnu raspravu dostaviti nadležnom organu sugestije za brisanje tog dijela iz predmetne strategije. 


Andrija Jovović

Direktor Sektora za platni promet CBCG