Ciljevi


U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, ciljevi CBCG su: podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema, sigurnog i efikasnog platnog prometa i doprinos postizanju i održavanju stabilnosti cijena.

Centralna banka, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje navedenih ciljeva, podržava realizaciju ekonomske politike Vlade Crne Gore, djelujući pri tom u skladu sa načelima slobodnog i otvorenog tržišta i slobode preduzetništva i konkurencije.

Od ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, osnovni cilj CBCG biće održavanje stabilnosti cijena, što je u skladu sa odredbama članova 127 (1) i 282 (2) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i članom 2 Statuta Evropskog sistema centralnih banaka i Evropske centralne banke. CBCG podržava opšte ciljeve ekonomske politike Evropske unije i djeluje u skladu sa načelom otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom, dajući prednost efikasnoj raspodjeli sredstava, u skladu sa načelima utvrđenim Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije.