Odbor za reviziju


Od­bor za re­vi­zi­ju je stal­no ti­je­lo Sa­vje­ta Centralne banke Crne Gore. 


Odbor za reviziju nad­gle­da i oc­je­nju­je funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma in­ter­ne kon­tro­le; nad­gle­da i oc­je­nju­je fi­nan­sij­sko iz­vje­šta­va­nje; daje mi­šlje­nje za iz­bor ne­za­vi­snog spolj­njog re­vi­zo­ra i nad­gle­da i oc­je­nju­je po­stu­pak re­vi­zi­je fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja Cen­tral­ne ban­ke, pra­ti i anali­zi­ra us­kla­đe­nost po­slo­va­nja Cen­tral­ne ban­ke sa za­ko­nom, dru­gim pro­pi­si­ma i opštim ak­ti­ma.


Sastav i nadležnosti Odbora za reviziju utvrđeni su Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, a djelokrug i način rada bliže su uređeni aktom Savjeta Centralne banke. 


Članovi Odbora za reviziju su:


Ruždija Tuzović, predsjednik

Prof. dr Milorad Jovović, član

Prof. dr Nevenka Glišević, članica


Pravilnik o radu Odbora za reviziju