FAQ


Najčešće postavljana pitanja

Zahtjev za dobijanje potvrde da firma nije u blokadi potrebno je dostaviti u pisanoj formi na arhivu Centralne banke Crne Gore (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6) ili poslati poštom ili mejlom na adresu arhiva@cbcg.me.


Zahtjev treba da sadrži:


  • podatke o podnosiocu zahtjeva - ime i prezime lica koji podnosi zahtjev, tj. ovlašćenog lica koje podnosi zahtjev u ime privrednog subjekta na koji se zahtjev odnosi;
  • podatke o privrednom subjektu na koje se potvrda odnosi - naziv, matični broj pravnog lica ili JMB za preduzetnike i adresa (ukoliko se dostavljanje potvrde vrši putem pošte);
  • predmet i razlog podnošenja zahtjeva.


Uz zahtjev obavezno treba priložiti dokaz o uplati naknade od 5,00€ na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, svrha uplate - naknada za izdavanje potvrde1.


Primljeni zahtjev Direkcija za prinudnu naplatu obrađuje u najkraćem mogućem roku.


Odgovor, odnosno potvrdu, možete preuzeti na arhivi Centralne banke ili tražiti dostavu putem pošte. Ukoliko tražite dostavu putem pošte potrebno je na Zahtjevu navesti tačnu adresu podnosioca. Troškove dostave snosi Centralna banka.


Ukoliko firma posjeduje kvalifikovani digitalni certifikat, zahtjev možete predati elektronskim putem, a potvrdu preuzeti elektronski, lično na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na link.Naknada se plaća u skladu sa tarifnim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.

Šta mi omogućava moratorijum u otplati kredita koji nude banke?


Moratorijum u otplati kredita omogućava svakom zainteresovanom fizičkom i pravnom licu zastoj u otplati kredita do 90 dana. Dakle, subjekti koji prihvate moratorijum nemaju obavezu plaćanja svojih obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate, naknada i dr.), u periodu do 90 dana.  


Za sva fizička i pravna lica koja su pogođena trenutnom situacijom ovo je prilika da privremeno odlože plaćanje svojih obaveza, olakšaju finansijsku situaciju u kojoj se nalaze i izbjegnu da njihova dugovanja postanu dospjela.Ko ima pravo na moratorijum?


Pravo na moratorijum imaju korisnici svih vrsta kredita banaka (gotovinskih, stambenih,  kredita za penzionere, potrošačkih, investicionih, kredita za obrtna sredstva, kredita za likvidnost, kreditnih proizvoda vezanih za korišćenje kartica i dr.), kao i primaoci finansijskog lizinga i korisnici kredita mikro kreditnih finansijskih institucijaKako da ostvarim pravo na moratorijum?


Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum ne dolazi u poslovnice banke


Zahtjev za aktivaciju moratorijuma građani podnose banci telefonskim putem, slanjem imejla ili slanjem zahtjeva poštanskim putem. Na internet stranicama pojedinačnih banaka data su detaljnija uputstva o načinu podnošenja zahtjeva, kao i svi kontakti preko kojih zainteresovana lica mogu ostvariti navedeno pravo.


Banka je dužna da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva obezbijedi sprovođenje moratorijuma. Obavještenje da prihvata moratorijum korisnik kredita dostavlja i poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita, na isti način kao i banci (telefonom, imejlom, poštom). Poslodavci i druga lica preko kojih se vrši otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od strane banaka, najkasnije u roku od 5 radnih dana.


Iako se moratorijum odnosi na sve klijente, oni koji imaju relativno stabilne prihode i na koje kriza još uvijek nije djelovala negativno, mogu da nastave da plaćaju svoje obaveze, bez iskorišćavanja prava na moratorijum.Koji je model otplate obaveza nakon isteka moratorijuma?


Korisnicima kredita koji iskoriste pravo na moratorijum neće se mijenjati ugovorni uslovi vezani za nominalnu kamatnu stopu, dok se rok otplate produžava za period trajanja moratorijuma. 


Banka će za vrijeme trajanja moratorijuma obračunavati redovnu, nepromijenjenu ugovorenu kamatu. Tek po isteku moratorijuma, obračunata kamata će biti dodata glavnom dugu i ravnomjerno raspoređena na preostali period otplate kredita.


Korisnici kredita će nastaviti sa otplatom kredita nakon isteka moratorijuma, u skladu sa novim planom otplate, koji će im banke dostaviti.


Banka od korisnika kredita ne može zahtijevati niti naplaćivati nadoknadu bilo kojih administrativnih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma, uključujući bilo koje troškove eventualnog aneksiranja ugovora o kolateralima. Da li klijenti banaka imaju još neke povoljnosti?


Odlukom CBCG klijentima koji su pogođeni uticajem koronavirusa je ostavljena mogućnost i da sa bankom dogovore restrukturiranje kredita, ukoliko procijene da je takvo rješenje za njih prihvatljivije. CBCG je donijela odluku da te kredite smatra novoodobrenim, relaksirajući na taj način banke troškova po osnovu rezervacija.


Još jedna mjera koju je donijela CBCG olakšava pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava dijelu korisnika kredita koji su pogođeni aktuelnom krizom i daje podsticaj nastavku njihovog poslovanja. Naime, bankama se dozvoljava da, kroz odobravanje kredita ili na drugi način, povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti (25% sopstvenih sredstava banke), uz prethodno odobrenje Centralne banke. 

Centralna banka Crne Gore vrši zamjenu oštećenog euro novca (novčanice i kovani novac), koji je nepodoban za dalju upotrebu. Zamjena oštećenog euro novca vrši se bez nadoknade. Poslovne prostorije nalaze se u ulici Novaka Miloševa bb u Podgorici.


Osnovni preduslovi za zamjenu oštećene euro novčanice je prezentovanje više od 50% novčanice u jednom komadu ili da je prezentirana kompletna novčanica iscijepana na više komada, da je novčanica autentična, kao i da je porijeklo novčanice nesporno. Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi Centralna banka će izvršiti zamjenu oštećenog novca.


Prilikom zamjene novca vrši se identifikacija lica koje je donijelo novac na zamjenu, upisuju podaci o donosiocu i serijski brojevi novčanica.


Zamjenu novčanica sa većim stepenom oštećenja (natrule, zamašćene, umrljane, impregrirane...) Centralna banka Crne Gore može izvršiti, u posebnom postupku, uz saradnju sa nadležnim organima u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Centralna banka Crne Gore neće vršiti zamjenu nepodobnih euro novčanica i kovanog novca ukoliko se radi o namjernom oštećenju, oštećenju sa nečasnim namjerama, ako se sumnja da euro novčanice i kovani novac potiču iz kaznenog djela, bitnijem gubitku težine kovanog novca i slično.


Za više detalja pogledati Odluku o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca, „Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18.

U skladu sa čl. 294 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika.


Centralna banka Crne Gore ne sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima fizičkih lica.

Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi u arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Zahtjev mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.


Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni sertifikat, zahtjev i podatke možete predati/preuzeti elektronskim putem. Korisničko uputstvo o načinu pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore. (link).

U skladu sa članom 65  Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke u vezi s postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.


Navedeni podaci objavljuju se na internet stranici Centralne banke Crne Gore jednom mjesečno, prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu. (link)

U skladu sa članom 208 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore, na zahtjev izvršnog dužnika i povjerioca, izdaje sljedeće potvrde i preglede:

  • potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema evidentirane osnove ili naloge u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o broju dana blokade računa izvršnog dužnika (na određeni datum ili za određeni period),
  • potvrdu o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima,
  • pregled broja izvršenih i djelimično izvršenih naloga u prinudnoj naplati,
  • pregled neizvršenih naloga u prinudnoj naplati i 
  • potvrdu o redosljedu potraživanja izvršnog povjerioca u evidenciji prioriteta.

Politika zaštite prava potrošača Centralne banke Crne Gore usmjerena je na unapređenje regulatornog okvira i obezbjeđenje odgovarajućeg nivoa zaštite prava potrošača (korisnika potrošačkih kredita) kroz nadzor nad primjenom važeće regulative i dobre poslovne prakse kreditora (banaka i pružalaca finansijskih usluga) u odnosima sa potrošačima.


U cilju pružanja pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, Centralna banka je uspostavila institut zaštite prava potrošača formiranjem posebne organizacione jedinice – Službe za zaštitu korisnika finansijskih usluga.


Ukoliko smatrate da se kreditor ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora ili ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo propisano zakonom, imate pravo da prigovor u pisanoj formi uputite organizacionoj jedinici ili tijelu kreditora nadležnom za odlučivanje po podnijetim prigovorima potrošača. Kreditor je dužan da na podnijeti prigovor odgovori odmah, a u složenijim slučajevima u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.


Ako kreditor u zakonom propisanim rokovima ne odluči o podnijetom prigovoru potrošača ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika.


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora Centralnoj banci možete podnijeti u pisanoj formi na adresu:


Centralna banka Crne Gore,

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6,

Podgorica


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora.docDodatne informacije


Ukoliko ste zainteresovani za dodatne informacije ili imate bilo koje pitanje iz nadležnosti CBCG, pošaljite nam upit na mail: info@cbcg.me. Potrudićemo se da Vam pošaljemo odgovor u najkraćem mogućem roku.