Sporazumi o saradnji


  • Centralna Banka Crne Gore i Uprava Policije su dana 27. 11. 2019. g. potpisali Sporazum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
  • MOU – CBCG i Hrvatska Narodna Banka - razmjena podatka sa HNB u cilju unapređenja saradnje u oblasti supervizije i razmjene podataka (uključujući SPNFT superviziju i superviziju u oblasti zaštite prava klijenata kreditnih institucija I korisnika finansijskih usluga)
  • Memorandum o saradnji - potpisan 2016. godine izmedju  Agencije za nadzor osiguranja, Centralne banke Crne Gore i Komisije za hartije od vrijednosti u cilju unaprjeđenja saradnje, kroz koordinaciju aktivnosti, razmjene stavova I mišljenja, kao i razmjene podataka i informacija izmedju regulatora i supervizora finansijskog sektora.