Pokazatelji i izvještaji


Za ocjenu stanja finansijske stabilnosti Centralna banka koristi više kvantitativnih i kvalitativnih indikatora, prioritetno iz bankarskog sektora, kao dominantnog sektora u finansijskom sistemu Crne Gore, zatim iz realnog sektora, domena javnih finansija, bilansa plaćanja, domaćeg tržišta kapitala, kao i makroekonomske i finansijske indikatore sa relevantnih inostranih tržišta. Neki od indikatora se koriste u „sirovoj“ formi, a pojedini su predmet dodatnih prilagođavanja/obračuna. Takođe, značaj indikatora može da varira tokom vremena, u zavisnosti od toga u kojoj mjeri su određena kretanja i procesi aktuelni i značajni.


U cilju adekvatne procjene rizika Centralna banka kompilira Indikatore finansijske stabilnosti (Financial Soundness Indicators) u skladu sa statističkim vodičem MMF-a za tu oblast. Korišćenjem međunarodne metodologije u proizvodnji ovih indikatora obezbjeđuje se uporedivost podataka za potrebe komparativnih analiza i dodatno snaži analitički okvir za praćenje, identifikaciju i kontrolu sistemskog rizika. Vođenje makroprudencione politike, kao politike očuvanja finansijske stabilnosti, nadilazi koncept indikatora finansijske stabilnosti, pa se, pored njih, u analizama koriste i drugi relevantni podaci za vođenje makroprudencione politike.


CBCG kontinuirano prati i ocjenjuje stanje finansijske stabilnosti, primarno u cilju formulisanja korektivnih mjera u slučajevima akumulacije rizika po finansijsku stabilnost ili, pak, u slučajevima njihove (djelimične) materijalizacije, ali i u cilju usmjeravanja pažnje javnosti na rizike vezane za finansijsku stabilnost. Ključni izvještaj kroz koji se te analize publikuju je Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema, koji se kreira na godišnjoj osnovi. Pored njega, analize o kretanju finansijske stabilnosti se dijelom publikuju i u Godišnjem izvještaju o radu CBCG, kao i u mjesečnim izvještajima guvernera o sprovođenju politike CBCG.


Pored izvještaja, komunikacija pregleda i ocjena stanja finansijske stabilnosti obavlja se kroz saopštenja CBCG, kao i kroz izlaganja rukovodstva CBCG ili njenih eksperata iz domena finansijske stabilnosti.