Izvještaj o kretanju/stabilnosti cijena


Informacije o indikatorima inflacije, inflacionim očekivanjima i determinantama inflacije sadržane su u kvartalnom Izvještaju o kretanju cijena i godišnjem Izvještaju o stabilnosti cijena. Sastavni dio ovih izvještaja predstavlja projekcija inflacije za narednu godinu, kao i prikaz pretpostavki na kojima se ona bazira.