Naknade za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača


Objavljeni podaci o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje namijenjeni su potrošačima. 


Podaci obuhvataju uporedive važeće naknade za najčešće korišćene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača u Crnoj Gori, koje ujedno potrošače izlažu najvećem ukupnom ili pojedinačnom trošku.


Centralna banka, u skladu sa članom 14 Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računa za plaćanje sa osnovnim uslugama (,,Službeni list CG“, br.145/2021), objavljuje uporedive podatke o naknadama koje banke naplaćuju potrošačima, i to najmanje za usluge navedene na listi najreprezentativnijih usluga. Objavljivanjem uporedivih podataka o naknadama, potrošačima se obezbjeđuje mogućnost da na jednostavan i praktičan način upoređuju ponude različitih banaka kako bi donijeli odluku o tome koji račun za plaćanje najbolje odgovara njihovim potrebama.


U skladu sa Odlukom o izgledu i formatu informativnog dokumenta o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača banke su dužne da izrade Informativni dokument o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje (Informativni dokument o naknadama). Informativni dokument o naknadama sadrži spisak usluga sa liste najreprezentativnijih usluga koje banka ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi i kamati za svaku uslugu. 


Banke su dužne da Centralnoj banci dostave podatke o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača, odnosno Informativni dokument o naknadama i njegove izmjene i dopune, najkasnije u roku od tri dana od dana njegove izrade, koji Centralna banka zatim objavljuje na svojoj internet stranici. 


Objavljeni podaci omogućavaju potrošačima pregled i uporedivost naknada za usluge povezane sa računom za plaćanje, odnosno paketima usluga svake banke, kao i uporedivost između različitih banaka na osnovu pojedinačnih usluga povezanih sa računom za plaćanje potrošača. Prikaz 1. sadrži sve važeće Informativne dokumente o naknadama svih banaka na tržištu Crne Gore. Prikaz 2. omogućava uporedivost naknada za najčešće korišćene platne usluge povezane sa računom za plaćanje, odnosno pakete.


Prikaz 1. Informativni dokumenti o naknadama na tržištu Crne Gore


Prikaz 2. Pregled uporedivih podataka o naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje (paket)


Centralna banka redovno ažurira dostavljene Informativne dokumente o naknadama i izrađuje i ažurira podatke o naknadama u uporednim pregledima na osnovu podataka koje joj dostavljaju banke koje su odgovorne za njihovu tačnost. Detaljnije informacije o svim naknadama koje banke naplaćuju potrošačima dostupne su u prostorijama banaka, kao i na njihovim internet stranicama.


Netačne informacije u vezi sa objavljenim naknadama možete prijaviti na platni.promet@cbcg.me.