CBCG usmjerava 6,5 miliona eura u državni budžet


11/04/2024

Po osnovu dobiti koju je Centralna banka Crne Gore ostvarila u 2023. godini, u Budžet Crne Gore biće uplaćeno 6,5 miliona eura, odlučeno je na današnjoj sjednici Savjeta Centralne banke, kojom je predsjedavala guvernerka dr Irena Radović.


Razmatrajući Finansijske izvještaje Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu, članovi Savjeta su konstatovali da je prošla godina bila veoma uspješna sa stanovišta ostvarenih rezultata poslovanja CBCG. Naime, u 2023. godini ostvarena je istorijski najveća neto dobit, od osnivanja ove institucije, u iznosu od 16,3 miliona eura, uz nepromijenjenu cjenovnu politiku za usluge koje CBCG pruža bankama i drugim učesnicima u platnom sistemu. Ovako visoka neto dobit, koja je tri puta veća u odnosu na 2022. godinu, rezultat je snažnog rasta ostvarenih prihoda. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 42 miliona eura, što je za 99,4% više nego u 2022, čemu je dominantno doprinio izuzetno visok rast finansijskih prihoda CBCG, odnosno prihoda od kamata na depozite i kratkoročne hartije od vrijednosti. Ovo je posljedica izrazitog rasta kamatnih stopa na međunarodnim finansijskim tržištima usljed izmjena monetarne politike Evropske centralne banke i kvalitetnog upravljanja međunarodnim rezervama od strane CBCG.


Prema Odluci o raspodjeli dobiti Centralne banke Crne Gore za 2023. godinu, koju je danas Savjet usvojio, 50% neto dobiti se raspoređuje u opšte, a 10% u specijalne rezerve CBCG, dok se preostali iznos od 6,5 miliona eura usmjerava u Budžet Crne Gore. Uključujući ovaj iznos, CBCG je u posljednih pet godina, po osnovu ostvarivanih pozitivnih finansijskih rezultata, preusmjerila 15,4 miliona eura u državni budžet.


Uz finansijske izvještaje, članovi Savjeta su razmatrali i Izvještaj nezavisnog revizora, u kome je konstatovano da „priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Banke na dan 31. decembar 2023. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja“. Nezavisni spoljnji revizor nije imao nijednu preporuku na finansijsko poslovanje ove instuitucije već treću godinu zaredom. 


Na današnjoj sjednici je formiran Savjetodavni odbor, kao stalno tijelo Savjeta CBCG, na raniju preporuku MMF-a koja je data prilikom procjene zaštitnih mehanizama CBCG. Strateška uloga ovog tijela, za čijeg je predsjednika imenovan Ljubiša Krgović, prvi predsjednik Savjeta CBCG, jeste da daje preporuke Savjetu CBCG u vezi sa politikama i drugim aktima o kojima odlučuje, odnosno koje donosi Savjet CBCG.


U cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o CBCG, Savjet je danas usvojio politike upravljanja operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja. Ova dokumenta usklađena su sa politikama Evropske centralne banke, međunarodnim standardima i dobrom praksom u ovim oblastima.


Takođe je, u cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o CBCG, Savjet danas donio Odluku o bližim uslovima i načinu davanja kredita kreditnim institucijama u slučaju potreba za likvidnošću kojom se propisuje da CBCG može dati kredit za likvidnost isključivo solventnoj kreditnoj instituciji, i to po kamatnoj stopi u visini prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na kredite koje odobravaju kreditne institucije, uvećane za određeni procentni poen.


S obzirom da je većina mjera koje je propisivala Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti Covid 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem prestala da važi zbog isteka roka na koji su bile donesene ili zbog same prirode mjera, Savjet je danas donio odluku o prestanku važenja pomenute odluke. 


Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za januar-februar 2024. godine, Izvještaj o upravljanju međunarodnim rezervama za 2023. godinu, kvartalni izvještaji o poslovanju banaka i pružalaca finansijskih usluga na dan 31.12.2023, Izvještaj o radu Odbora za reviziju za period januar – mart 2024, Izvještaj o radu interne revizije za 2023. godinu i druge materijale iz svoje nadležnosti.