Ostale mjereMakroprudencijalne mjere koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima


Savjet CBCG je na sjednici od 28. decembra 2021. godine usvojio Odluku o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima („Sl. list CG“, br. 138/21). Prethodno je bila važeća Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima („Sl. list CG“, br. 58/19 i 107/20), kao prva odluka koja je targetirala to pitanje.


Mjere su donešene sa ciljem uspostavljanja održivosti kreditiranja fizičkih lica, a u kontekstu očuvanja finansijske stabilnosti od strane CBCG. Naime, posljednjih godina intenziviran je rast iznosa gotovinskih kredita, njihovog učešća u ukupnim kreditima, kao i perioda na koji se ti krediti odobravaju (vidjeti npr. Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu, boks 3). Pri tome, kao obezbjeđenje su, po pravilu, korišćene samo mjenica i administrativna zabrana. Nastavak te tendencije mogao je kreditne institucije učiniti mnogo ranjivijim u slučaju eventualne ekonomsko-finansijske krize, koja bi direktno pogodila zarade zajmoprimaca, time uticala na manju sposobnost otplaćivanja kredita i odrazila se na kreditne institucije, a vjerovatno i na voljnost i uslove po kojima bi one dalje odobravale kredite u takvoj situaciji. Odluka se primjenjuje od 1. januara 2022. godine uz važenje od godinu dana, što je kasnijim izmjenama Odluke promijenjeno na tri godine, tako da će mjere biti u primjeni do kraja 2024. godine.


U osnovi ova odluka propisuje da kreditne institucije fizičkim licima mogu odobravati gotovinske kredite sa rokom otplate dužim od osam godina samo uz kvalitetno obezbjeđenje u vidu nepokretnosti, pokretnosti ili na drugi adekvatan način. Zatim, kreditne institucije kod kojih je iznos gotovinskih kredita datih fizičkim licima sa preostalim rokom otplate preko šest godina, veći od 50% njihovih sopstvenih sredstava, gotovinske kredite (ročnosti duže od šest godina) fizičkim licima mogu odobravati samo uz pomenuto obezbjeđenje. Konačno, kreditne institucije čije je učešće nekvalitetnih gotovinskih kredita u ukupnim gotovinskim kreditima sa ugovorenim rokom dospijeća dužim od šest godina, a koji nijesu kvalitetno obezbijeđeni, niže od 3,5%, mogu odobravati gotovinske kredite sa rokovima dužim za dvije godine u odnosu na gore pomenutih osam odnosno šest godina.Privremene mjere za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem


Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem („Sl. list Crne Gore“ br. 135/22, 69/23) donešena je na sjednici Savjeta CBCG od 5. decembra 2022. godine, uz izmjene na sjednici od 6. jula 2023. godine. Prije donošenja ove odluke, važeće su bile četiri odluke kojima je CBCG targetirala negativne posljedice pandemije koronavirusa pa potom i posljedice situacije u Ukrajini na finansijski sistem.


Trenutno, Odluka efektivno sadrži dvije mjere usmjerene na negativne posljedice pandemije koronavirusa i situacije u Ukrajini na finansijski sistem. To su: 1. mogućnost da kreditna institucija u postupku procjene kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoređivanja stavki aktive u odgovarajuću klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu, isključi sve ili pojedine kriterijume utvrđene u skladu sa članom 12 stav 3 Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama, koji se odnose na 2020. godinu i 2. smanjenje sa 12% na 6% (na godišnjem nivou) naknade koju su kreditne institucije dužne da plate CBCG za korišćenje propisanog iznosa obavezne rezerve koji ne vrate istog dana.