Servis za izvještavanje rezidenata


Putem ovog servisa, rezidenti elektronskim putem dostavljaju podatke o: poslovima direktnih ulaganja, kreditnim poslovima sa inostranstvom i stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu, u skladu sa korisničkim uputstvom u vezi sa izvještavanjem rezidenata o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.


Elektronski pristup i dostavljanje podataka vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojima se uređuju ova pitanja.


Korisničko uputstvo


Servis je dostupan na adresi: https://eportal.cbcg.me.