Saradnja sa institucijama EU


CBCG ima značajnu ulogu u procesu integracija Crne Gore u EU. Jedan od osnovnih ciljeva CBCG u tom procesu je osigurati stabilnost i integritet ukupnog crnogorskog finansijskog sistema i prilagoditi ga zahtjevima Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB).


CBCG aktivno učestvuje u pregovaračkom procesu za članstvo u EU i intenzivno sarađuje sa Ministarstvom evropskih poslova, vodećom institucijom u pregovaračkom procesu, kao i sa drugim nadležnim institucijama. Svoje obaveze CBCG realizuje kroz učešće na sastancima koordinacionih struktura uspostavljenih radi praćenja ispunjenja ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pripremu strateških dokumenata na nacionalnom nivou za proces pristupanja EU, te pripremu priloga iz svoje nadležnosti u svrhu redovnog izvještavanja evropskih institucija, kao što su godišnji Izvještaj EK o Crnoj Gori i Program ekonomskih reformi Crne Gore.

Predstavnici CBCG učestvuju u 10 radnih grupa za pregovaračka poglavlja koja su u njenoj direktnoj ili indirektnoj nadležnosti. Od pet pregovaračkih poglavlja koji se direktno tiču njene nadležnosti, CBCG rukovodi trima pregovaračkim poglavljima (poglavlje: 4. Slobodno kretanje kapitala, 9. Finansijske usluge, 17. Ekonomska i monetarna unija) i aktivno učestvuje u radu radnih grupa za poglavlja 18. Statistika i 32. Finansijski nadzor (oblast zaštite eura od falsifikovanja).

CBCG intenzivno sarađuje sa institucijama EU kroz redovne posjete i kontinuiranu komunikaciju, posebno sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Evropskim sistemom centralnih banaka. Saradnja se odnosi na redovne sastanke, konsultacije, implementaciju projekata itd. CBCG učestvuje u Dijalogu na visokom nivou (High Level Dialogue) koji ECB sprovodi jednom godišnje sa centralnim bankama zemalja kandidata za ulazak u EU koje su otpočele proces pregovaranja.