Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema


U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema analiziraju se prijetnje, rizici i ranjivosti finansijskog sistema Crne Gore, bilo da dolaze iz domaćeg ili stranog makroekonomskog okruženja, ili da su rezultat neravnoteža nastalih u samom finansijskom sistemu. Analiziraju se potencijalna prelivanja i uticaji koje ranjivosti u funkcionisanju finansijskog sistema mogu da imaju po ekonomski rast i akumulaciju sistemskog rizika. U izvještaju se daje procjena stanja i preporuke za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.