Sanacioni fond


Radi obezbjeđenja sredstava za primjenu instrumenata sanacije i sanacionih ovlašćenja utvrđenih Zakonom o sanaciji kreditnih institucija osnovan je Sanacioni fond. Sredstva Sanacionog fonda koriste se za ostvarivanje ciljeva sanacije iz člana 12, u skladu sa principima iz člana 13 ovog Zakona. Sanacionim fondom upravlja Centralna banka. Novčana sredstva Sanacionog fonda vode se na posebnom računu Centralne banke.


Sanacioni fond treba da raspolaže dovoljnim sredstvima za ostvarivanje ciljeva sanacije u skladu sa Zakonom. Centralna banka, u ime i za račun Sanacionog fonda: prikuplja redovne doprinose radi dostizanja nivoa od najmanje 1% garantovanih depozita; prikuplja vanredne doprinose ako postojeća sredstva za podmirivanje obaveza nijesu dovoljna; i ugovara zajmove i druge dodatne izvore finansiranja.


Sredstva prikupljena u skladu sa Zakonom čine imovinu Sanacionog fonda čije korišćenje odobrava Centralna banka, za namjene utvrđene u skladu sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija.