Centralna banka u službi zaštite korisnika finansijskih usluga


15/03/2023

Centralna banka Crne Gore je povodom 15. marta, Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, pripremila informativnu brošuru pod nazivom „Šta treba da znate prije i nakon zaključivanja ugovora o potrošačkom kreditu“. Brošura predstavlja kompilaciju najčešćih pitanja i odgovora vezanih za potrošačke kredite, koje je Centralna banka prikupila u direktnoj komunikaciji sa klijentima kreditnih institucija i dostupna je na internet stranici CBCG. 


Zaštita prava klijenata kreditnih institiucija i korisnika finansijskih usluga, podsjećamo, predstavlja jednu od ključnih funkcija Centralne banke, još od 2014. godine. Tada je, sa prevashodnim ciljem unapređenja prava potrošača i usklađivanja regulatornog okvira iz oblasti potrošačkog kreditiranja sa relevantnim propisima Evropske unije, CBCG otpočela sa ostvarivanjem funkcije nadzora nad potrošačkim kreditiranjem, kroz postupke posrednih i neposrednih kontrola kreditora, kojima je izdala dozvolu za rad, kao i razmatranjem osnovanosti dostavljenih prigovora potrošača. 


Pored preuzetih nadležnosti bankarskog ombudsmana, prema Zakonu o kreditnim institucijama, CBCG je ovlašćena da daje preporuke kreditnim institucijama za poboljšanje odnosa prema klijentima, savjetuje klijente u vezi sa načinima rješavanja spora, kao i da izriče supervizorske mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.


Shodno navedenom, Služba za zaštitu prava klijenata kreditnih institucija i  korisnika finansijskih usluga CBCG, svakodnevno utvrđuje osnovanost, i u skladu sa ovlašćenjima postupa po svim prigovorima građana. Takođe, ovlašćeni službenici CBCG, putem telefona klijentima kreditnih institucija i korisnicima finansijskih usluga, u kontinuitetu pružaju potrebna pojašnjenja i informišu ih o zakonom propisanim pravima i načinu zaštite tih prava.


Centralna banka Crne Gore navedenim aktivnostima, kao i brojnim drugim ciljanim kampanjama poput Svjetske nedjelje novca, Nedjelje štednje, Fintek konferencije i Fintek hakatona, daje svoj doprinos širenju finansijske pismenosti