Prognoze inflacije


Centralna banka izrađuje projekciju inflacije četiri puta godišnje u skladu s novim podacima i ocjenama budućih makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu. Projekcija inflacije zasniva se na ekonometrijskom modelu koji je baziran na analizi vremenske serije – pristup autoregresivne procjene. Projekcija inflacije prikazuje se u vidu centralne projekcije i raspona na fen grafikonu (fan chart) inflacije. Fen grafikon inflacije predstavlja grafički prikaz distribucije vjerovatnoća prognoze kretanja stope inflacije, izražene preko indeksa potrošačkih cijena. Umjesto određivanja konkretnih tačaka, grafikonom se preko distribucije vjerovatnoća u obzir uzimaju i potencijalni rizici i neizvjesnosti koji postoje u realnim tokovima ekonomije, koji bi u narednom periodu mogli uticati na kretanje stope inflacije (rast cijena energenata, povećanje−smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i dr.).


Uz modelsku projekciju, Centralna banka četiri puta godišnje priprema i ekpertsku projekciju inflacije koja je bazirana na rezultatima ankete o inflatornim očekivanjima, procjenama agregatne tražnje i inflatornim pritiscima iz međunarodnog okruženja. 


Modelska i ekspertska projekcija inflacije, kao i pretpostavke na kojima se projekcije zasnivaju, objavljuju se u Izvještaju o kretanju/stabilnosti cijena i Izvještaj o radu CBCG.