Rukovođenje


Centralnom bankom rukovodi guvernerka


U okviru ostvarivanja svoje rukovodne funkcije, guverner:

  • predstavlja i zastupa Centralnu banku;
  • organizuje rad Centralne banke;
  • stara se o izvršavanju politike Centralne banke i odluka Savjeta;
  • donosi instrukcije za jedinstvenu primjenu propisa koje donosi Savjet;
  • podnosi Savjetu izvještaje o makroekonomskim kretanjima i monetarnim, fiskalnim, finansijskim i platnobilansnim analizama i može predložiti preporuke u oblasti ekonomske politike;
  • donosi rješenja i druge akte u postupku kontrole kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema, kao i u postupku kontrole obavljanja poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova i druga rješenja i akte iz nadležnosti Centralne banke koje ne donosi Savjet;
  • donosi opšte akte koji se odnose na unutrašnje poslovanje Centralne banke i
  • odlučuje o drugim pitanjima za koje je ovlašćen zakonom i Statutom Centralne banke.

Saglasno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, guverner može dio poslova iz svoje nadležnosti prenijeti na viceguvernere.


Izvršni direktor