Bankarski sistem


Centralna banka Crne Gore vodi registar banaka kojima je Centralna banka izdala dozvolu za rad, odnosno odobrenje za obavljanje poslova koji nijesu utvrđeni rješenjem o izdavanju dozvole za rad.


Registar banaka sadrži sljedeće podatke:


1) redni broj;

2) naziv i sjedište banke;

3) broj i datum rješenja Centralne banke kojim je banci izdata dozvola za rad;

4) predmet poslovanja banke, i to:

  • poslovi utvrđeni dozvolom za rad,
  • poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke, sa brojem i datumom rješenja o izdavanju odobrenja za obavljanje tih poslova;

5) naziv i adresa organizacionih djelova banke u zemlji i inostranstvu;

6) naziv i adresa zavisnih pravnih lica banke;

7) imena članova odbora direktora banke;

8) imena izvršnih direktora banke;

9) imena članova odbora za reviziju banke;

10) podatke o statusnim promjenama banke;

11) broj i datum rješenja Centralne banke kojim je oduzeta dozvola za rad banke i

12) broj i datum rješenja Centralne banke kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom.