Sporazumi o saradnji


  • 2021. godine je CBCG sa NVO „ICT Cortex“ potpisala Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti, sa ciljem intenziviranja saradnje dvije organizacije u procesu razvoja novih tehnologija na finansijskom tržištu, kao i  o razmjeni znanja i promociji platformi za razvoj fintech-a u Crnoj Gori.

    Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti – NVO ICT Cortex


  • 2021. godine je CBCG sa Elektrotehničkim fakultetom u Podgorici potpisala Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti, sa ciljem intenziviranja saradnje CBCG i ove visokoškolske ustanove Univerziteta Crne Gore u oblasti razvoja novih tehnologija na finansijskom tržištu.

    Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti – ETF Podgorica  • U 2021. godini potpisan Sporazum o elektronskom ustupanju podataka o platnim transakcijama u korist transakcionih računa otvorenih za prikupljanje državnih javnih prihoda. Potpisnici Sporazuma su: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Centralna banka Crne Gore i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja. U skladu sa Sporazumom, Centralna banka Cne Gore ustupa Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija podatake o platnim transakcijama u korist transakcionih računa otvorenih za prikupljanje državnih javnih prihoda, koje pribavlja od učesnika u Platnom sistemu CBCG, a u cilju provjere istih.