Pružaoci finansijskih usluga


Napomena: registar MFI i registar kreditnih posrednika postoji i biće uključen, dok registri ostalih pružalaca finansijskih usluga zavise od izdavanja licence za rad, za šta se uslovi stiču tek nakon 11. 05. 2018. g.