Usluge kreditnog registra


Kreditni registar je jedinstvena i standardizovana elektronska baza podataka o kreditnim i drugim zaduženjima pojedinih lica u Crnoj Gori, formirana na osnovu podataka i informacija koje su obveznici izvještavanja (banke, mikrokreditne finansijske institucije, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, lizing društva, faktoring društva, društva za otkup potraživanja i posebni obveznici izvještavanja) dužni da dostavljaju Centralnoj banci. Obveznici izvještavanja su odgovorni za tačnost podataka i informacija koje dostavljaju, kao i za ažurnost njihove dostave.


Na osnovu dostavljenih podataka, Centralna banka kreira izvještaj o zaduženjima lica sa stanjem duga na zadati datum, koji, pored podataka o zaduženjima, sadrži i podatke o plaćanjima nakon posljednjeg ažuriranog datuma, kao i podatke o blokadi pravnog lica ili preduzetnika. Korisnicima je dostupan i izvještaj o istoriji zaduženja lica, koji daje pregled o urednosti u otplati duga za zadati period pretrage.


Podatke iz kreditnog registra mogu koristiti:


  1. obveznici izvještavanja koji imaju pristup podacima Kreditnog registra, nakon dobijanja pisane saglasnosti lica da mogu pristupiti podacima iz Kreditnog registra koji se odnose na to lice;
  2. lica o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru, i
  3. lica koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima.


Pristup podacima iz Kreditnog registra Centralna banka obezbjeđuje obveznicima izvještavanja elektronskim putem, preko WEB servera Centralne banke, i to svakog dana, osim u danima državnih praznika, u periodu od 03:00 do 22:00 sata.

Podatke iz Kreditnog registra licima o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru i licima koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima Centralna banka obezbjeđuje u svojim poslovnim prostorijama posebno određenim za tu namjenu (Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 6, ulaz arhive).

Licima o čijim se kreditnim zaduženjima vode podaci u Kreditnom registru i licima koja su jemci/žiranti po kreditnim zaduženjima Centralna banka daje podatke o njihovim kreditnim zaduženjima na osnovu pisanog zahtjeva tih lica. Zahtjev koji podnosi pravno lice ili preduzetnik mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i ovjeren odgovarajućim pečatom, a kada zahtjev podnosi fizičko lice vrši se provjera njegovog ličnog identiteta.

Podaci iz Kreditnog registra mogu se dobiti za drugo lice samo ukoliko se uz zahtjev dostavi i ovlašćenje za dobijanje tih podataka izdato od strane lica na koje se ti podaci odnose, koje mora biti ovjereno u skladu sa propisima.

Izvještaj o zaduženjima mogu u PDF formatu preuzeti i imaoci elektronskih sertifikata putem linka: https://eportal.cbcg.me.


Za pružanje usluge davanja podataka iz Kreditnog registra Centralna banka naplaćuje naknadu u visini od 3,00 eura.


Detaljne informacije o izvještaju o zaduženjima i načinima izdavanja mogu se dobiti putem telefona: 020/403-159 ili putem mejla: kreditni.registar@cbcg.me.