Delegacija Crne Gore na godišnjem zasijedanju MMF-a i Svjetske banke


14/04/2023

Delegacija Crne Gore koju predvode guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i ministar finansija Aleksandar Damjanović učestvuje na godišnjem zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), koje se održava u Vašingtonu.


Na sastanku sa Bo Lijem, zamjenikom generalne direktorice MMF-a, bilo je riječi o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, kao i o glavnim izazovima monetarne i fiskalne politike.


Guverner Žugić i ministar Damjanović prezentovali su gdinu Liju i njegovom timu najnovije podatke vezane za finansijski i fiskalni sektor, kao i glavne parametre poslovanja realne ekonomije. Konstatovano je da je očuvana ekonomska i finansijska stabilnost u zemlji, uprkos brojnim internim i eksternim negativnim faktorima. Sagovornici su se posebno osvrnuli na rast zarada iniciran ranijom poreskom reformom koji je, u određenoj mjeri i uz ostale faktore, uticao na rast inflacije u Crnoj Gori.


Guverner Žugić je istakao da bankarski sistem posluje stabilno i bilježi pozitivne trendove kada su u pitanju ključni indikatori poslovanja. „Na taj način banke u Crnoj Gori doprinose zdravlju i stabilnosti ukupnog finansijskog sistema u zemlji“, saopštio je Žugić i posebno istakao da, uprkos izazovnom makroekonomskom okruženju i fiskalnim rizicima, bankarski sektor bilježi pad nekvalitetnih kredita, uz snažnu kreditnu aktivnost. Novoodobreni krediti su u prošloj godini ostvarili godišnji rast od 31,5%.


Ministar Damjanović je ukazao na pozitivne trendove u oblasti javnih finansija koje karakteriše rast poreskih prihoda u periodu januar-april ove godine, a koji su za 30 % veći u odnosu na uporedni period prethodne godine. Naglasio je da je zabilježen pad učešća javnog duga u BDP-u, ali i da je ostvarena visoka likvidnost neophodna za redovno izmirenje svih tekućih obaveza uključujući i uvećane zarade u javnom sektoru.


Ministar Damjanović takođe je istakao da je usvajanjem seta zakona iniciranih od strane Ministarstva finansija stvoren povoljan ambijent za širenje poreskog obuhvata i generisanja novih prihoda, a bez uvećanja postojećih poreskih stopa.


Članovi crnogorske delegacije uputili su gdinu Liju i njegovim saradnicima poziv za učešće na godišnjem sastanku Belgijsko-holandske konstituence, čiji će domaćin u maju ove godine biti Crna Gora, a koji će okupiti visoke predstavnike MMF-a i Svjetske banke, zvaničnike članica Konstituence i brojne eminentne stručnjake iz oblasti finansija.