Upravljanje kontinuitetom poslovanja


Prekidi u odvijanju poslovnih procesa mogu imati ozbiljne posljedice po izvršavanje funkcija i ostvarivanje ciljeva Centralne banke Crne Gore. Te posljedice mogu biti nemogućnost ispunjenja misije i strateških zadataka, značajni finansijski gubici i narušavanje reputacije.


Upravljanje kontinuitetom poslovanja je upravljački proces kojim se gradi otpornost organizacije i njena sposobnost da se na prekide u poslovanju odgovori na efikasan način. 


Okvir za upravljanje kontinuitetom poslovanja je u potpunosti usklađen sa okvirom za upravljanje operativnim rizikom. Politika upravljanja kontinuitetom poslovanja Centralne banke Crne Gore usklađena je sa Politikom upravljanja kontinuitetom poslovanja Evropske centralne banke, kao i sa vodećim međunarodnim standardom za upravljanje kontinuitetom poslovanja ISO 22301. 


Životni ciklus upravljanja kontinuitetom poslovanja se odvija u skladu sa PDCA (Plan-Do-Check-Act) pristupom, kroz faze:


  • Razumijevanje organizacije
  • Utvrđivanje mjera za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja
  • Definisanje i implementacija odgovora na prekide u poslovanju
  • Testiranje, održavanje, pregled i izvještavanje


U prvoj fazi životnog ciklusa - Razumijevanje organizacije, za svaki kritični poslovni proces, proizašao iz procjene kritičnosti poslovnih funkcija sa aspekta nedostupnosti, sprovodi se Analiza uticaja na poslovanje (Business Impact Analysis)


Rezultati sprovedenih procjena i analiza očekivano su pokazali da Centralna banka ima niz poslovnih funkcija koje su kritične sa stanovišta obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja, te da značajan broj poslovnih funkcija i procesa ima potrebu za obezbjeđenjem visokog stepena otpornosti na prekide u poslovanju.


Druga faza u implementaciji sistema je Utvrđivanje mjera za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja. U ovoj fazi se donose strateške odluke u vezi sa kontinuitetom poslovanja i iz raspoloživih opcija se biraju odgovarajuće mjere koje će zadovoljiti zahtjeve otpornosti proizašle iz sprovedenih analiza. 


Na osnovu utvrđenih mjera za obezbjeđenje kontinuiteta u trećoj fazi - Definisanje i implementacija odgovora na prekide u poslovanju, sprovode se aktivnosti na implementaciji mjera kroz obezbjeđenje uslova za pripremu, odnosno ažuriranje Plana kontinuiteta poslovanja


Plan kontinuiteta poslovanja, kao i svi ostali elementi sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja su predmet redovnih testiranja, održavanja i pregleda, a iz sistema se redovno izvještava rukovodstvo Centralne banke Crne Gore o svim bitnim aspektima vezanim za kontinuitet poslovanja.