Bafer za strukturni sistemski rizik


Bafer za strukturni sistemski rizik ima za cilj sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika strukturne prirode. Njime se targetiraju sistemski rizici koji proizilaze iz strukture ekonomsko-finansijskog sistema koji su dugotrajnog, „hroničnog“ karaktera.


Jedan od uslova za uvođenje bafera za strukturni sistemski rizik je procjena CBCG da se nijednom od drugih zakonskih mjera na efikasan i efektivan način ne može riješiti problem sistemskih rizika koje bafer targetira.


Bafer za strukturni sistemski rizik izdvaja se u vidu redovnog osnovnog kapitala, a minimalno može iznositi 1% izloženosti riziku. Može se propisivati na grupe kreditnih institucija ili čak pojedine kreditne institucije, na izloženosti u Crnoj Gori ili van Crne Gore po zemljama, kao i na različite vrste izloženosti.


CBCG stopu bafera za strukturni sistemski rizik preispituje najmanje svake dvije godine, uz objavu obavještenja na veb sajtu CBCG.


Odlukom o primjeni bafera za strukturni sistemski rizik („Sl. list Crne Gore“ br. 139/21), stopa bafera za strukturni sistemski iznosi 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.


Obavještenje o preispitivanju održavanja bafera za strukturni sistemski rizik (01. 12. 2023.)


Obavještenje o primjeni stope bafera za strukturni sistemski rizik (31. 12. 2021.)