Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 10. 05. 2022. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 30. 04. 2022. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 04. 2022. g. bilo je 83.441 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 03. 2022. g. kada je bilo evidentirano 83.038 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,48%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 30. 04. 2022. g. bio je 53.439 i u odnosu na stanje od 31. 03. 2022. g. kada je bilo evidentirano 53.184 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,48%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 30. 04. 2022. g.


Na 30. 04. 2022. g. u blokadi je bilo 19.431 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 03. 2022. g. kad je bilo u blokadi 19.455 izvršnih dužnika, manje za 0,12%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.690 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 03. 2022. g. kad je bilo u blokadi 15.714 privrednih subjekata, manje za 0,15%.


U vrijednosnom smislu, na 30. 04. 2022. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 922.182.800,64 eura, što je u odnosu na 31. 03. 2022. g. kada je dug iznosio 921.580.357,49 eura, više za 0,06%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 894.654.868,48 eura, što je u odnosu na 31. 03. 2022. g., kada je dug iznosio 893.887.834,25 eura, više za 0,08%.


Važno je napomenuti, da je na 30. 04. 2022. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 24,37% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 224.706.958,15 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 45,22% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 417.064.038,99 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 30. 04. 2022. g.


Dana 30. 04. 2022. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.617 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 26.340.393,74 eura što čini 2,86% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.814 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 895.842.406,90 eura, što čini 97,14% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društvima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.