Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 04. 2024. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 03. 2024. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2024. g. bilo je 93.746 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 29.02.2024. g. kada je bilo evidentirano 93.275 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,5%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.03.2024. g. bio je 63.241 i u odnosu na stanje od 29.02.2024. g. kada je bilo evidentirano 62.902 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,54%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 03. 2024. g.


Na 31.03.2024. g. u blokadi je bilo 20.490 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 29.02.2024. g. kad je bilo u blokadi 20.316 izvršnih dužnika, više za 0,86%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 17.037 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 29.02.2024. g. kad je bilo u blokadi 16.858 privrednih subjekata, više za 1,06%.


U vrijednosnom smislu, na 31.03.2024. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.225.176.721,01 eura, što je u odnosu na 29.02.2024. g. kada je dug iznosio 1.212.914.711,03 eura, više za 1,01%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.196.848.768,35 eura, što je u odnosu na 29.02.2024. g. kada je dug iznosio 1.184.467.486,91 eura, više za 1,04%.


Važno je napomenuti, da je na 31.03.2024. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 29,51% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 361.558.469,71 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,24% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 50,23% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 615.394.818,77 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 03. 2024. g.


Dana 31.03.2024. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.765 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 35.434.010,76 eura što čini 2,89% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.725 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.189.742.710,25 eura, što čini 97,11% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.