Pregled ponuda sniženih kamatnih stopa kreditnih institucija


Centralna banka Crne Gore pokrenula je inicijativu za snižavanje kamatnih stopa na kredite za građane koju su prihvatile sve kreditne institucije u Crnoj Gori.  


Kreditne institucije su ponudile niže kamatne stope na različite vrste kredita, a pregled ponuda je dat u tabeli ispod.