Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 08. 05. 2023. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 30. 04. 2023. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2023. g. bilo je 89.164 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.03.2023. g. kada je bilo evidentirano 88.563 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,68%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 30.04.2023. g. bio je 59.992 i u odnosu na stanje od 31.03.2023. g. kada je bilo evidentirano 59.517 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,80%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 30. 04. 2023. g.


Na 30.04.2023. g. u blokadi je bilo 19.683 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.03.2023. g. kad je bilo u blokadi 19.706 izvršnih dužnika, manje za 0,12%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 16.235 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.03.2023. g. kad je bilo u blokadi 16.256 privrednih subjekata, manje za 0,13%.


U vrijednosnom smislu, na 30.04.2023. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.062.479.329,04 eura, što je u odnosu na 31.03.2023. g. kada je dug iznosio 1.044.212.634,87 eura, više za 1,75%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.035.183.963,76 eura, što je u odnosu na 31.03.2023. g. kada je dug iznosio 1.017.114.615,07 eura, više za 1,78%.


Važno je napomenuti, da je na 30.04.2023. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 26,83% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 285.104.346,95 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,25% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 48,50% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 515.251.959,93 eura. 


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 30. 04. 2023. g.


Dana 30.04.2023. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.596 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 42.970.897,52 eura što čini 4,04% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.087 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.019.508.431,52 eura, što čini 95,96% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.