Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 12. 2022. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 30.11.2022. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2022. g. bilo je 85.943 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.10.2022.g. kada je bilo evidentirano 85.335 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,71%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 30.11.2022. g. bio je 57.382 i u odnosu na stanje od 31.10.2022. g. kada je bilo evidentirano 56.933 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,79%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 30.11.2022. g.


Na 30.11.2022. g. u blokadi je bilo 19.422 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10.2022. g. kad je bilo u blokadi 19.318 izvršnih dužnika, više za 0,54%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.975 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.10.2022. g. kad je bilo u blokadi 15.873 privrednih subjekata, više za 0,64%.


U vrijednosnom smislu, na 30.11.2022.g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 992.856.832,13 eura, što je u odnosu na 31.10.2022.g. kada je dug iznosio 976.090.675,26 eura, više za 1,72%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 966.112.643,51 eura, što je u odnosu na 31.10.2022. kada je dug iznosio 949.419.626,63 eura, više za 1,76%.


Važno je napomenuti, da je na 30.11.2022. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 25,95% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 257.645.582,81 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 46,78% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 464.490.048,65 eura. 


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 30.11.2022. g.


Dana 30.11.2022.g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.474 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 30.546.701,42 eura što čini 3,08% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.948 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 962.310.130,71 eura, što čini 96,92% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.