Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 11. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 10. 2020. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.10.2020.g. bilo je 75.747 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.09.2020. g. kada je bilo evidentirano 75.434 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,41%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.10.2020.g. bio je 49.715 i u odnosu na stanje od 30.09.2020.g. kada je bilo evidentirano 49.476 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,48%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.10.2020 g.


Na dan 31.10.2020.g. u blokadi je bilo 18.746 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30. 09. 2020. g., kad je bilo u blokadi 18.615 izvršna dužnika, više za 0,70%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.080 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.09.2020. g. kad je bilo u blokadi 14.948 privrednih subjekata, više za 0,88%.


U vrijednosnom smislu, na 31.10.2020. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 714.682.969,37 eura, što je u odnosu na 30.09.2020. g., kada je dug iznosio 725.630.719,30 eura, manje za 1,51%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 689.089.860,97 eura, što je u odnosu na 30.09.2020. g., kada je dug iznosio 676.411.216,13 eura, višeza 1,87%.


Važno je napomenuti, da je na 31.10.2020. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 20,51% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 146.606.343,13 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 41,02% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 293.156.563,96 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.10.2020. g.


Dana 31.10.2020. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.902 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 52.205.702,36 eura što čini 7,30% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 16.844 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 662.477.267,01 eura, što čini 92,69% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.