Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 12. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 30.11.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2021. g. bilo je 79.947 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.10.2021.g. kada je bilo evidentirano 79.588 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,45%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 30.11.2021. g. bio je 52.479 i u odnosu na stanje od 31.10.2021. g. kada je bilo evidentirano 52.274 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,39%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 30.11.2021. g.


Na dan 30.11.2021. g. u blokadi je bilo 19.312 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10.2021. g. kad je bilo u blokadi 19.149 izvršnih dužnika, više za 0,85%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.582 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.10.2021.g. kad je bilo u blokadi 15.432 privrednih subjekata, više za 0,97%.


U vrijednosnom smislu, na 30.11.2021. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 870.684.973,11 eura, što je u odnosu na 31.10.2021.g. kada je dug iznosio 864.292.114,52 eura, više za 0,74%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 843.614.305,38 eura, što je u odnosu na 31.10.2021.g. kada je dug iznosio 837.465.824,27 eura, više za 0,73%.


Važno je napomenuti, da je na 30.11.2021. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 23,27% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 202.591.500,90 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,43% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 386.895.143,63 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 30.11.2021. g.


Dana 30.11.2021. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.660 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 61.199.818,56 eura što čini 7,03% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.652 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 809.485.154,55 eura, što čini 92,97% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.