Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 06. 11. 2023. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31. 10. 2023. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.10.2023. g. bilo je 92.348 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 30.09.2023. g. kada je bilo evidentirano 91.963 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,42%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.10.2023. g. bio je 62.466 i u odnosu na stanje od 30.09.2023. g. kada je bilo evidentirano 62.209 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,41%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31. 10. 2023. g.


Na 31.10.2023. g. u blokadi je bilo 19.880 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.09.2023. g. kad je bilo u blokadi 19.889 izvršnih dužnika, manje za 0,04%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 16.438 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 30.09.2023. g. kad je bilo u blokadi 16.445 privrednih subjekata, manje za 0,04%.


U vrijednosnom smislu, na 31.10.2023. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.159.816.955,44 eura, što je u odnosu na 30.09.2023. g. kada je dug iznosio 1.145.169.447,95 eura, više za 1,28%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 1.131.753.403,18 eura, što je u odnosu na 30.09.2023. g. kada je dug iznosio 1.117.210.521,78 eura, više za 1,3%.


Važno je napomenuti, da je na 31.10.2023. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 28,72% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 333.160.097,73 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,25% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 50,14% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 581.553.916,73 eura.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31. 10. 2023. g.


Dana 31.10.2023. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.496 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 40.603.229,82 eura što čini 3,5% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.384 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 1.119.213.725,62 eura, što čini 96,5% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.