Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 07. 03. 2023. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 28.02.2023. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 28.02.2023. g. bilo je 87.664 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.01.2023. g. kada je bilo evidentirano 86.910 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,87%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 28.02.2023. g. bio je 58.781 i u odnosu na stanje od 31.01.2023. g. kada je bilo evidentirano 58.123 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 1,13%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 28.02.2023. g.


Na 28.02.2023. g. u blokadi je bilo 19.679 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.01.2023. g. kad je bilo u blokadi 19.636 izvršnih dužnika, više za 0,22%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 16.227 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.01.2023. g. kad je bilo u blokadi 16.183 privrednih subjekata, više za 0,27%.


U vrijednosnom smislu, na 28.02.2023. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 1.015.092.878,64 eura, što je u odnosu na 31.01.2023. g. kada je dug iznosio 1.009.866.094,55 eura, više za 0,52%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 988.159.269,46 eura, što je u odnosu na 31.01.2023. g. kada je dug iznosio 983.006.365,39 eura, više za 0,52%.


Važno je napomenuti, da je na 28.02.2023. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 26,70% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 271.004.298,43 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,25% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 47,23% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 479.436.096,79 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 28.02.2023. g.


Dana 28.02.2023. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.607 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 38.373.526,90 eura što čini 3,78% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 18.072 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 976.719.351,74 eura, što čini 96,22% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.