Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 08. 09. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na 31.08.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.08.2021. g. bilo je 78.847 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.07.2021. g. kada je bilo evidentirano 78.447 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,51%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.08.2021. g. bio je 51.861 i u odnosu na stanje od 31.07.2021. g. kada je bilo evidentirano 51.629 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,45%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na 31.08.2021. g.


Na dan 31. 08. 2021. g. u blokadi je bilo 19.041 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 07. 2021. g. kad je bilo u blokadi 19.008 izvršnih dužnika, više za 0,17%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.333 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 07. 2021. g. kad je bilo u blokadi 15.311 privrednih subjekata, više za 0,14%.


U vrijednosnom smislu, na 31. 08. 2021. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 839.216.805,17 eura, što je u odnosu na 31. 07. 2021. g. kada je dug iznosio 828.734.987,73 eura, više za 1,26%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 812.363.147,87 eura, što je u odnosu na 31. 07. 2021. g. kada je dug iznosio 801.991.827,95 eura, više za 1,29%.


Važno je napomenuti, da je na 31. 08. 2021. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 23,02% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 193.177.775,10 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,64% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 374.605.108,95 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na 31.08.2021. g.


Dana 31. 08. 2021. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.558 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 76.490.272,96 eura što čini 9,11% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.483 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 762.726.532,21 eura, što čini 90,88% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.