Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 10. 05. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2021. g. bilo je 77.294 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.03.2021. g. kada je bilo evidentirano 77.168 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,16%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 30.04.2021. g. bio je 50.755 i u odnosu na stanje od 31.03.2021. g. kada je bilo evidentirano 50.486 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,53%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.04.2021. g.


Na dan 30.04.2021. g. u blokadi je bilo 19.193 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.03.2021. g. kad je bilo u blokadi 19.063 izvršnih dužnika, više za 0,68%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.490 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.03.2021. g. kad je bilo u blokadi 15.366 privrednih subjekata, više za 0,81%.


U vrijednosnom smislu, na 30.04.2021. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 823.590.300,26 eura, što je u odnosu na 31.03.2021. g. kada je dug iznosio 808.894.611,14 eura, više za 1,82%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 797.125.418,62 eura, što je u odnosu na 31.03.2021. g. kada je dug iznosio 782.720.668,42 eura, više za 1,84%.


Važno je napomenuti, da je na 30.04.2021. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 23,69% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 195.151.634,83 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,34% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 365.176.920,74 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.04.2021. g.


Dana 30.04.2021. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.798 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 111.741.298,93 eura što čini 13,57% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.395 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 711.849.001,33 eura, što čini 86,43% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.